Dimission

AP og NV

På Rungsted Gymnasium afholdes prøverne i AP og NV over tre dage for alle 1g-klasser. I skoleåret 2020-21 afholdes prøverne d. 2/11-4/11 således, at halvdelen af 1g-klasserne er til NV-eksamen mandag og tirsdag og til AP eksamen onsdag, mens den anden halvdel er til AP-eksamen mandag og til NV-eksamen tirsdag og onsdag. Det vil fremgå af elevernes skema, hvornår de skal til den enkelte eksamen.

Nedenfor følger praktisk information om de enkelte prøver.

AP – almen sprogforståelse
Orientering om den afsluttende test i AP

Sted: AP eksamen foregår i skolens idrætshal. Der er åbent i idrætshallen fra kl. 8:30, så du kan komme ind og gøre din computer klar. Der er kun åbnet for skolens eksamensnetværk. Der er lukket for al anden netadgang, så husk at downloade noter. Du skal sidde på din plads og være helt klar senest et kvarter før prøvens start, hvor dørene lukker. Det vil sige kl. 8.45!

Sprogenes verden: Den afsluttende test foregår elektronisk, og der er lukket ned for al anden netadgang. Forsøger man alligevel at komme på nettet, vil det blive betragtet som snyd og medføre bortvisning!

 • I skal bruge jeres UNI login for at få adgang til Sprogenes verden
 • Testen består af to dele: En almendel og en latindel. Der åbnes for den ene del fx almendelen fra testens start kl. 9:00 og to timer frem. Der åbnes for den den anden del af prøven efter en time altså kl. 10:00 ligeledes to timer frem. I har derfor tre timer til testen i alt. Der er således indbygget ekstra tid (hvis man fx er ordblind eller har læsevanskeligheder)
 • I skal gå ind under ’Test’ for at finde de to afslutningstests, når I er logget ind på Sprogenes verden.

IT: Det er meget vigtigt, at I allerede nu tjekker om jeres UNI login virker. I kan tjekke dette på https://mit.uni-login.dk/ Husk at jeres password ikke nødvendigvis er det samme som til Lectio, Office 365 og wi-fi (RU netværket) Hvis I ikke kan huske jeres password, kan I nulstille dette med NemID. Hvis disse ting ikke det virker, så kontakt Daniel eller Pino fra IT senest den 28/10.

Tilladte hjælpemidler: Sprogenes verden (som du selv skal sørge for at medbringe) plus dine egne notater. Det er frivilligt, om du har noterne liggende på computeren eller har dem med i papirform. Dette gælder også filer fra Office365 (Onenote, som skal ligge i en offline kopi). Det er tilladt at tilgå Gyldendals Røde Ordbøger.

Husk – regler ved skriftlige prøver:
Al kommunikation skal foregå via en vagt. Kommunikation, eller forsøg på kommunikation, mellem elever bliver betragtet som snyd og medfører bortvisning.

 • Under testen er det tilladt at spise.
 • Du må gerne høre musik, hvis du har downloadet musik og medbragt hovedtelefoner og under forudsætning af, at det ikke generer andre.
 • Du må kun forlade lokalet, hvis du skal på toilettet og kun efter aftale med vagterne.
 • Under testen er det ikke tilladt at anvende mobiltelefon. Mobiltelefoner der er med hjemmefra skal derfor slukkes helt og afleveres i mobilkassen ved indgangen til lokalet på eget ansvar.
 • Det er kun tilladt at tilgå hjemmesiderne, der er angivet på skolens eksamensnet.

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. Karakteren vægter 0,25 på det endelige eksamensbevis.

Aflevering af bog:

Sprogenes verden skal afleveres i Studiecenteret umiddelbart efter, at I forlader Idrætshallen kl. 12:00

Sygdom:

Kan du på grund af sygdom ikke møde op, skal der omgående gives besked til skolen telefonisk på 4586 3311 fra kl. 8:00. Lægeattest eller lægeerklæring skal derefter fremskaffes og sendes eller afleveres på kontoret senest dagen efter din eksamen. Vi skal ligeledes have skriftlig dokumentation, hvis du er hjemme for at blive testet for COVID-19 eller er konstateret smittet med COVID-19.


NV – naturvidenskabeligt grundforløb
Orientering om den afsluttende prøve i NV

Hvornår?
Uge 45. I Lectio kan du se hvilket tidspunkt, du skal til mundtlig prøve. Husk at møde op i god tid inden – og mindst en halv time før din mundtlige prøve.

Hvem?
Alle 1g’ere skal til den afsluttende mundtlige prøve i NV.

Hvad?
Den afsluttende prøve i NV er en mundtlig prøve på ca. 20 minutters varighed, hvor dine to lærere i naturvidenskabeligt grundforløb er til stede.

Hvordan?
Prøvegrundlaget er alt dit arbejde i NV –  dvs. din fulde procesportfolio i OneNote klassenotesbogen, selve undervisningen og de gennemførte forsøg. Portfolioen skal være til stede ved prøvens afholdelse. Der gives ingen forberedelsestid.

Inden prøven i NV har du arbejdet i NV med at udvælge dele af din procesportfolio og lægge det i en eksamensportfolio.

Eksaminationen indledes med at du fremlægger udvalgte dele af eksamensportfolio. Prøven former sig derefter som en uddybende samtale mellem dig og dine lærere. I den uddybende samtale kan øvrige dele af procesportfolioen, undervisningen i NV og de gennemførte forsøg inddrages. Dvs. du skal have forberedt dig i hele procesportforlioen, da du kan blive spurgt ind til alle dele af NV-forløbet. Fristen for at være færdig med din proces-og eksamensportfolio aftales med lærerne og der vil være eksamenstræning op til prøven.

Fremlæggelsen af de udvalgte dele af eksamensportfolioen omfatter højst fem minutter af eksaminationstiden.

Bedømmelsen
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvor høj grad din mundtlige præstation lever op til de faglige mål:

 • formulere og teste enkle hypotese ̶ gennemføre praktiske undersøgelser og eksperimenter såvel i felten som i laboratoriet under hensyntagen til sikkerhed
 • opsamle, systematisere og behandle data med brug af forskellige repræsentationsformer
 • anvende modeller, som kvalitativt og kvantitativt beskriver enkle sammenhænge i omgivelserne, og kunne se modellernes muligheder og begrænsninger
 • formidle et naturvidenskabeligt emne med relevante faglige begreber og repræsentationer
 • demonstrere basal viden om naturvidenskabs identitet og metoder og anvendelse af matematik indenfor naturvidenskab.

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. Karakteren vægter 0,25 på det endelige eksamensbevis.

Mobiltelefon
I må ikke medbringe mobiltelefonen og I skal huske at lukke alt ned på computeren undtagen de programmer du skal anvende ved NV-prøven (OneNote m.m.). Hvis du tilgår facebook, andre sociale medier, nettjenester eller lignende (inkl. modtager notifikationer på skærmen) vil det anses som snyd og kan medføre bortvisning fra eksamen.

Sygdom:
Kan du på grund af sygdom ikke møde op til prøven, skal der omgående gives telefonisk besked til skolen på tlf. nr. 45863311 fra kl. 8.00.
Lægeattest skal derefter fremskaffes.