Dimission

Matematik B

I matematik B lærer du at arbejde med simple formler samt beskrive og løse simple problemer med matematisk indhold.

I faget matematik på B-niveau vil du lære at håndtere simple formler og at bruge symbolholdigt sprog til at gøre rede for variabelsammenhænge og løse simple problemer med matematisk indhold. Undervisningen giver dig indblik i simple matematiske ræsonnementer og beviser samt i matematisk teori og metode.

Til beskrivelse af et givet datamateriale lærer du at bruge simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller, lige som du lærer at gøre rede for foreliggende geometriske modeller og løse geometriske problemer. Du lærer også at anvende differentialkvotient og stamfunktion for simple funktioner og at fortolke forskellige repræsentationer af disse.

Endelig får du kendskab til matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling.

Du får fx undervisning inden for emnerne:

  • Regningsarternes hierarki, det udvidede potensbegreb, ligningsløsning med analytiske og grafiske metoder og med it-værktøjer
  • Formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt proportionalitet, lineære sammenhænge samt potenssammenhænge mellem variable
  • Simple statistiske metoder til håndtering af et givent datamateriale samt grafisk præsentation af dette
  • Forholdsberegninger i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter
  • Karakteristiske egenskaber ved lineære funktioner, polynomier samt eksponential-, potens- og logaritmefunktioner
  • Definitioner af differentialkvotienter
  • Ubestemte og bestemte integraler samt anvendelse af integralregning
  • Principielle egenskaber ved matematiske modeller

Undervisningen lægger vægt på opgaveløsning som en afgørende støtte for tilegnelsen af begreber, metoder og kompetencer. En stor del er tilrettelagt som projekt- eller emneforløb, og der indgår også gruppearbejde.

I matematik på B-niveau er der en del skriftligt arbejde.

Du vil arbejde med it og moderne matematikprogrammer både som værktøj til komplekse beregninger og som støtte til den matematiske begrebsdannelse.