Fraværspolitik

Fraværspolitik 2016/2017 – tidlig og målrettet indsats

Mål
Rungsteds Gymnasiums fraværspolitik skal bidrage til:
1. En så høj gennemførselsprocent som muligt
2. At eleverne bliver bevidste om, at de går glip af læring ved fravær
3. En tidlig indsats over for 1.g-eleverne med henblik på gode studievaner
og godt studiemiljø fra starten af gymnasieforløbet
4. En systematisk og målrettet pædagogisk indsats over for elever med for
højt fravær
5. En overordnet fælles tilgang til registrering af almindeligt og skriftligt
fravær i form af kendskab til fraværspolitikken
6. En opmærksomhed på fraværsproblematikken
7. En opmærksomhed på at uddannelse og faglige fællesskaber forpligter

Baggrund
Rungsted Gymnasium har ikke et stort frafaldsproblem, men til gengæld er der en forholdsvis
stor gruppe af vores elever, der har for meget fravær. Det gælder både det fysiske fravær i
timerne, men også det skriftlige fravær. Årsagerne kan være mange og svære at analysere sig
frem til – dog viser fraværsstatistik for hele landet, at tendensen til for meget fravær er størst i
hovedstadsområdet. Fraværsproblemet er landsdækkende, hvorfor det også har en politisk
bevågenhed. Men det lokale fravær og elevernes begrundelser for fraværet har givet ledelsen
og gymnasievejlederne stof til eftertanke.
Håndtering af fravær involverer selvsagt både elever, lærere, ledelse, gymnasievejledere,
studiecoach og forældre. På baggrund af en bred diskussion blandt lærere, elevråd, bestyrelse
gymnasievejledere og elevevalueringer er følgende fraværspolitik gennem årene fremkommet.

Overordnet fraværspolitik
Rungsted Gymnasium har en meget simpel og klar fraværspolitik:
Som udgangspunkt skal alle elever møde op til undervisningen, lave alle skriftlige opgaver og
deltage i alle læringsaktiviteter og vejledning. Eleverne skal passe deres arbejde med at tilegne
sig viden og kompetencer.
Ambitionen er således 0 % fravær – både fysisk og skriftligt – fordi undervisningen og den
faglige progression i fagene er tilrettelagt på elevernes tilstedeværelse. Der tages stilling til, om
der skal iværksættes sanktioner, når en elev når 4% fravær.

Registrering af almindeligt fravær
– Almindeligt fravær skal registreres på ugebasis i Lectio.
– Eleverne kan selv anføre fraværsårsag- hvilket anbefales meget.
– Er eleven ikke tilstede i et modul benyttes ”Fravær 100 %”.
– Kommer eleven for sent til modulet benyttes ”Fravær 100”.
– ”Fravær 50%” eller ”fravær %” benyttes ikke.
– ”Godskrevet fravær” kan accepteres og benyttes, hvis eleven fx er:
o Til studievejledning
o Til Studievalg København eller andre aktiviteter omkring videregående
uddannelse
o Forsvarets dag
o Er introelev
o Er RG-elevambassadør
o Er på ekskursion med et andet hold
o Til skoleturnering
o Godkendt eliteidrætsaktivitet
o Til elevrådsmøder
o Til skolerelaterede konkurrencer
o Til re- eller sygeeksamen
Årsagen til det godskrevne fravær registreres under ”Evt. bemærkning”. Ved ekskursioner,
skoleturneringer eller andet afleveres en liste til Anya, som godskriver fraværet for eleverne,
der har været med.
Der kan tages individuelle hensyn efter aftale med rektor.

Registrering af skriftligt fravær
– Ifølge studie-og ordensreglerne skal skriftlige afleveringer være planlagt og lagt
ind i Lectio pr. 1.9. (for efterårssemestret) og 15.1 (for forårssemestret).
– Alle skriftlige afleveringer skal føres ind med elevtid (også små opgaver,
oversættelser, genafleveringer mm). Dog kan der forekomme
skriftlighedsøvelser eller lignende, som kan registreres som 0 timer fordi det
ikke er en del af elevtiden.
– Skriftlige afleveringer skal registreres senest en uge efter afleveringsfristen af
læreren i Lectio. Ved elektronisk aflevering sker dette automatisk.
– Er opgaven afleveret rettidigt benyttes ”Afleveret – Fr. 0 %”.
– Er opgaven afleveret for sent uden særlige aftaler med læreren benyttes
”Afleveret – Fr. 100 %”.
– Er ikke opgaven ikke afleveret benyttes ”Ikke afl. Fr. 100 %”
– Den enkelte lærer kan vælge at benytte ”Afsluttet”, hvilket betyder, at læreren
ikke ønsker at modtage afleveringer herefter. Dette kan dog tidligst gøres 14
dage efter afleveringsfristen. Der kan dog komme henvendelser/undtagelser
fra gymnasievejledere eller ledelsen om særlige forhold for enkelte elever. I
disse tilfælde skal opgaven ikke rettes på samme måde/niveau.
– ”Afleveret – Fr. 50 %” benyttes ikke. Er opgaven mangelfuld må
karakteren/vurderingen i stedet afspejle dette. Hvis en elev afleverer en blank
besvarelse, regnes denne som ikke-afleveret.

Tidlig indsats
En stor del af de elever, der ender med at få en skriftlig advarsel, aflægge prøve i alle fag eller
bliver bortvist har allerede i grundforløbet for højt fravær. Derfor har vi besluttet, at vi også i
dette skoleår vil gøre indsatsen mod fravær endnu mere markant helt fra begyndelsen ved
bl.a.:
– Mere opmærksomhed på fravær fra lærernes og særligt studielederens side.
Første gang en elev udebliver eller ikke afleverer skal læreren og/ eller
studielederen tage fat i eleven og forhøre sig om årsagen.
– Større konsekvens i de skriftlige advarsler – dvs. de skal falde tidligere og der
følges op på tidligere advarsler.
– Tidligere individuelle samtaler med studieledere, studiecoach, rektor og
gymnasievejledere.
– Orientering om årsnorm, skema i Lectio, aflyste timer og den vej rundt en
orientering om fraværspolitik og konsekvenser på det første forældremøde i
september.
– Vi indkalder forældrene til udfordrede elever i første semester til en samtale
om konsekvenser og elevansvar.
– Gymnasievejledere og studiecoach vil være opmærksomme på vejledning
omkring studiekompetencer.
– At studielederne gennemgår fraværspolitikken for klasserne i løbet af den
første uge/måned.
– Vi hjælper meget gerne elever, der af den ene eller anden grund har svært ved
at leve op til at komme til timerne eller aflevere opgaver. Men at hjælpen skal
ske på deres initiativ – og det skal være i god tid. Efter en vurdering fra rektor
og/eller gymnasievejledere og/eller studiecoach vil de få en skriftlig advarsel,
blive sat på særlige vilkår og ved endnu mere fravær blive bortvist. Det
forudsætter naturligvis, at der er meget mere fokus på problematikken blandt
eleverne. Og det kan bl.a. formidles ved, at vi åbent siger, at vi hellere vil bruge
energi og kræfter på de elever, der tager aktiv del i undervisningen eller
arbejder med at gøre det.
Sanktioner ved for højt fravær
Gennem hele skoleåret vil der løbende blive holdt øje med elevernes fysiske og skriftlige
fravær. Bliver dette for højt udløser det en skriftlig advarsel (1. advarsel). Fortsætter det med
for højt fravær udløser det 2. advarsel, som er en varsling af at eleven vil blive sat op til
eksamen i alle fag, hvis ikke fraværet bliver forbedret. Sker der stadig ingen bedring kan eleven
få 3. advarsel, som betyder at eleven skal til eksamen i alle afsluttende fag til sommereksamen.
Som yderste konsekvens af for meget fravær kan eleven få 4. advarsel, som er en bortvisning
fra skolen.
For 1. og 2. g’erne gælder, at studielederen sender 1. og 2. advarsel. Er der behov for at sende
yderligere advarsler overgår dette til rektor. For 3.g’erne er det rektor, der holder øje med
fraværet og sender advarsler, hvis fraværet bliver for højt.

Har en elev meget højt fysisk eller skriftlig fravær i et enkelt fag, kan sanktionen blive at eleven
fratages eksamensretten i det enkelte fag – det kan være enten retten til at gå til skriftlig eller
mundtlig eksamen eller begge dele.
Indsatsområder i skoleåret 2016-2017:
– Fokus på studieaktivitet hos studieledere, lærere, gymnasievejledere, coach og rektor og tidlig indsats
– Implementering af studieledernes nye rolle i 1g og 2g vedr. fravær.
– Fokus på arbejdet med motivation for studierne ved hjælp af tydelig faglig progression,
synlig læring og synlige læringsmål.
– Fokus på arbejdet med den sociale og faglige dimension i form af bl.a. studieretningssamarbejde.