Dimission

Klagevejledning

 

Klagevejledning over en karakter

Hvis du ønsker at klage over en af dine afsluttende årskarakterer/standpunktskarakterer eller eksamenskarakterer – skriftlig og/eller mundtlig – skal du læse og følge nedenstående klagevejledning.

Klagefristen er altid 2 uger fra den dag, hvor du har fået din karakter. Det gælder både afsluttende årskarakterer/standpunktskarakterer og eksamenskarakter.

 

En klage skal altid være skriftlig og skal indsendes via formularen nederst på siden.

 

Din klage skal indeholde:

Klagen skal så præcist som muligt beskrive, hvad det er du klager over, og hvorfor du mener, at din klage skal imødekommes. Du kan ikke sammenligne din karakter/præstation med andre elever eller henvise til, at du plejer at få en bedre karakter. Du kan heller ikke inddrage andres vurdering af din opgave/karakter.

Din klage skal beskrive netop din præstation samt hvorfor du mener, at du er fejlbedømt. I den forbindelse er det vigtigt, at du henviser til de faglige mål, og beskriver hvorfor og hvordan du mener, at de er opfyldt.

Er ovenstående ikke opfyldt har skolen pligt til at afvise klagen som åbenbar grundløs.

Kapitel 10

Klage / Klage over prøver

§ 48. Klage indgives individuelt og skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter klagerens mening bør begrunde en imødekommende afgørelse. Klagen kan vedrøre:

1) eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav

2) prøveforløbet eller

3) bedømmelsen

 

Hvad beskriver en standpunktskarakter/årskarakter

Standpunktskarakterer udtrykker efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelserne for de treårige gymnasiale uddannelser graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan og i forhold til det tidspunkt, hvor karakteren gives. Det vil sige, at standpunktskarakteren skal udtrykke underviserens faglige skøn i forhold til den enkelte elevs opfyldelse af disse kriterier.

Klager over årskarakter: Undervisningsministeriets klagevejledning her.


Hvad beskriver en eksamenskarakter

Kapitel 7
Bedømmelse

§ 32. Grundlaget for bedømmelsen er eksaminandens individuelle præstation, herunder individuelle dele af et gruppefremstillet produkt, medmindre andet er bestemt af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Link til Eksamensbekendtgørelsen.

 

Særligt i forbindelse med COVID-19 og nødundervisning

Uddrag fra vejledningen til Gymnasienødbekendtgørelsen fra UVM den 14. april 2021:

Afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer
Gælder for htx, stx, hhx og eux

I de treårige gymnasiale uddannelser og i gymnasiale fag i eux-forløb gives der også normalt standpunktskarakterer. Det er den afsluttende standpunktskarakter (årskarakteren), der i tilfælde af en prøveaflysning ophøjes til prøvekarakter. Her gælder der de samme rammer for afgivelse af standpunktskarakterer i den aktuelle situation som normalt. Det vil sige, at karaktererne skal afgives i henhold til bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser, bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt lærerplanerne i de enkelte fag.

En afsluttende standpunktskarakter gives ud fra en helhedsvurdering på baggrund af underviserens kendskab til elevens faglige niveau i den daglige undervisning, herunder nødundervisningen. Den afsluttende standpunktskarakter gives i øvrigt efter de almindelige regler herom, herunder at den afsluttende standpunktskarakter udtrykker, i hvilken grad eleven lever op til de faglige mål i det enkelte fag. Det skal i den forbindelse bemærkes, at en afsluttende standpunktskarakter ikke alene kan basere sig på en test, prøve, samtale eller lignende.

 

Processen

Processen for klager over skriftlige og mundtlige eksamenskarakter: Undervisningsministeriets klagevejledning her

 

Formular

Klagen skal vedhæftes her: (filen skal være i PDF)