Dimission

Stresspolitik

Indledning

Målet med en stresshåndteringspolitik er at forebygge og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats og arbejdsmiljøet.

Stresshåndteringspolitikken skal fungere som en del af Rungsted Gymnasiums arbejde med at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø.

Gymnasierne er i disse år underlagt skrappe effektiviseringskrav, som stiller store krav til hele organisationen og til den enkelte medarbejder. Der stilles store krav til den enkelte medarbejders arbejdsindsats og parathed til at indgå i forandringer – det sidste ofte under et vist tidspres. Det er de vilkår, som alle på skolen er underlagt som en offentlig skole.

Stresshåndteringspolitikken skal derfor medvirke til at skabe procedurer til modvirkning af stress og tidlig identifikation af stress.

Med henblik på at sikre en løbende dialog om stresspolitikken tages emnet op på et personalemøde, ligesom den mindst en gang årligt skal tages op i Samarbejdsudvalget.

Forebyggelse og håndtering af stress skal indgå i MUS-samtaler i og Medarbejdertrivselsundersøgelser (MTU)

Som en del af personalepolitikken og forebyggelsen af stress opfordres alle ansatte til at tage del i sociale aktiviteter og bruge de faciliteter, skolen stiller til rådighed for de ansatte.

Stressansvarlighed på alle niveauer

Ansvaret for at undgå og/eller håndtere stressproblematikker i dagligdagen ligger på flere niveauer. Overordnet set er det ledelsen, som har ansvaret for at skabe trivsel for alle medarbejdere.

Både ledelse, medarbejdergruppen og den enkelt medarbejder kan medvirke til at forebygge og håndtere stress. Derfor er stresspolitikken opdelt i disse 3 niveauer.

Forebyggelse

Ledelsen

I det forebyggende arbejde skal ledelsen tage medansvar for medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø gennem det at:

 • skabe klarhed om roller og ansvar
 • tilstræbe gennemsigtighed, retfærdighed og en så høj grad af forudsigelighed som muligt
 • give medarbejderne tydelig og konstruktiv feedback
 • sikre medindflydelse og medbestemmelse gennem dialog og information i de relevante fora før væsentlige beslutninger træffes
 • sikre en god planlægning og sammenhæng mellem opgaver og resurser
 • sikre at information til personalet om organisationens overordnede mål og beslutningsveje
 • tage henvendelser alvorligt, at være lyttende og handlende i forhold til de problemstillinger, som medarbejderne tager
 • indgå i en dialog om prioritering af den enkelte medarbejders arbejdsopgaver
 • sikre medarbejdernes muligheder for at passe deres kerneydelser
 • skabe gode fysiske muligheder for arbejdsro
 • at støtte op omkring en god pausekultur på skolen

Det kræver at ledelsen har fokus på

 • til stadighed at arbejde på at have de fornødne kompetencer
 • at holde sig i balance og uden stress
 • at holde fokus på personaleledelse
 • at holde fokus på mål, struktur og styring
 • at holde fokus på prioritering af opgaver

Medarbejderne

I det forebyggende arbejde skal medarbejdergruppen tage medansvar for det psykiske arbejdsmiljø gennem det at:

 • skabe klarhed om roller og ansvar i teams og andre samarbejdsrelationer
 • være opmærksomme på hinanden, støtte og opmuntre
 • give hinanden konstruktiv feedback til sikring af trivsel i dagligdagen
 • arbejde på en konstruktiv dialog om succeser og problematikker i dagligdagen – hvorfor lykkes noget (ikke)?, hvordan lykkes noget (ikke)?
 • sikre en god planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet i fælles projekter
 • overholde indgåede aftaler
 •  have respekt for hinanden. Det skaber tryghed til, at den enkelte kan sige fra
 • hjælpe hinanden
 • at støtte op omkring en god pausekultur på skolen

Det kræver at medarbejderne har fokus på:

 • til stadighed at være fælles ansvar bevidst som medskaber af det gode psykiske arbejdsmiljø
 • at holde sig i balance og uden stress
 • at holde fokus på arbejdsgruppens trivsel
 • at være opmærksom på hinandens stresssignaler
 • at sikre professionalisme i forhold til elever og kolleger

Den enkelte medarbejder

I det forebyggende arbejde, skal den enkelte medarbejder tage medansvar for det psykiske arbejdsmiljø gennem det at:

 • sikre sig klarhed over egen rolle og ansvar i dialog med kolleger og nærmeste leder
 • melde uklarheder og konflikter ud i tide til MUS-leder og/eller tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant
 • deltage aktivt i en konstruktiv dialog om succeser og problematikker i dagligdagen – hvorfor lykkes noget (ikke)?, hvordan lykkes noget (ikke)?
 • sikre klarhed over forventninger til egen arbejdsindsats og samarbejde
 • være klar i forventninger til kolleger mht. samarbejde og kommunikation
 • sikre en god planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, såvel for det daglige arbejde som i spidsbelastninger (prioritering og overblik)
 • acceptere korte perioder med et intensivt arbejdspres
 • at støtte op omkring en god pausekultur på skolen

Det kræver, at den enkelte medarbejder har fokus på:

 • til stadighed at være sit ansvar bevidst som medskaber af det gode psykiske arbejdsmiljø
 • at holde i balance og uden stress ved at kende egne stresssignaler og værdier
 • holder fokus på arbejdsgruppens trivsel

Håndtering

Hvis en medarbejder er stressramt i dagligdagen er det:

Lederens ansvar at:

 • være opmærksom og tage hånd om en medarbejder så snart der udvises tegn på stress
 • at tage kollegahenvendelser alvorligt og handle i umiddelbar forbindelse med henvendelsen
 • opgaver bliver prioriteret/flyttet og problemer bliver løst
 • opfordre den stressramte til samtale med nærmeste leder

Medarbejdernes ansvar at:

 • forsøge at tale med den stressramte om problematikken
 • at kontakte tillidsrepræsentant og/eller arbejdsmiljørepræsentant
 • at henvende sig til nærmeste leder

Den enkeltes ansvar at:

 • bede om hjælp ved at tale med kollega og nærmeste leder og arbejde på at få afbalanceret situationen
 • sige hensigtsmæssigt til og fra ift. personlige ressourcer

Ved stressrelateret sygdom:

Det er ledelsens  ansvar, at:

 • aftale med den sygemeldte, om rektor skal kontakte medarbejderen. Dette sker normalt senest 14 dage efter sygemelding.
 • have kontakt med medarbejderen igennem hele sygeforløbet
 • tage initiativ til en dialog om hvad stresskilden/kilderne er – når medarbejderen er klar til at tale om det – i samarbejde med tillidsrepræsentanten.

Hvad gør lederen i forhold til resten af medarbejdergruppen?

 • Skaber sig et overblik over om dette er et enkeltstående tilfælde eller et symptom på generelle stressproblemer i medarbejdergruppen

Det er medarbejdernes ansvar, at:

 • give kollegaen ro i sygefraværsperioden, al kontakt skal være positiv kontakt, dvs. ingen meldinger fra jobbet med mindre den sygemeldte udtrykkeligt beder om det, evt. aftale indbyrdes, hvem der kontakter den sygemeldte
 • at være samarbejdsvillige ift ledelsens arbejde med at undersøge stressorer for den sygemeldte og gruppen som helhed
 • tale konstruktivt om stressproblematikker gennem at søge løsninger for den stressramte og for alle i fremtiden

Tilbage på arbejdet

Det er lederens ansvar at:

 • Aftale et møde med medarbejderen inden arbejdet genoptages, evt. hvor tillidsrepræsentanten deltager. Der er 4 formål med mødet:

– at identificere stresskilden/kilderne

– at aftale hvilke ting, der skal ændres i arbejdssituationen

– at aftale hvordan den pågældende vender tilbage, herunder arbejdstid

– at aftale hvordan kollegaer involveres og hvad de informeres om

 • have en tæt dialog med medarbejderen om reaktioner på tilbagekomsten
 • sikre, at arbejdsopgaverne passer til den aftalte arbejdstid, samt at der langsomt i takt med at medarbejderen går op i arbejdstid bliver tilført flere opgaver
 • skabe ro og være buffer i forhold til omverdenen

Det er medarbejdernes ansvar at:

 • være forstående i forhold til en tilbagekomstordning med nedsat arbejdsfunktion, ændrede opgaver, nedsat tid
 • tale åbent om daglige stressproblematikker og deres løsning
 • at være i dialog med nærmeste leder, hvis der opstår problemer

Den enkelte medarbejder skal vide, at:

 • man bliver kontaktet af rektor  i sygefraværsperioden
 • man skal være med til at planlægge egen tilbagekomst når man er klar
 • at GL og andre fagforeningen har mulighed for at stille psykologbistand til rådighed