Studie-og ordensregler

Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag:  Globalt, socialt og udfordrende

Rungsted Gymnasiums studie-og ordensregler
Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er
formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Undervisning
Først og fremmest forventer vi at du møder op til tiden, velforberedt og indstillet på at yde
en personlig indsats for at få det størst mulige udbytte af timen, både for dig selv
personligt og for dine kammerater. Det gælder ved almindelig undervisning, aflevering af
opgaver, alle former for prøver, deltagelse i ekskursioner, studierejser, selvstændigt
arbejde og virtuel undervisning.
Vi forventer at du dagligt holder dig orienteret om undervisningen og andre
skolerelaterede aktiviteter gennem skolens elektroniske platform Lectio.
Her gælder det, at:
– Almindelige lektier lægges ind senest kl. 16.00 2 dage før modulet afholdes. Eventuelle
ændringer skal foretages senest kl. 16.00 dagen for afholdelse af modulet
– Lektier til mandag lægges ind fredag inden kl. 16.00
– Lektier til dagen efter en ferie lægges ind senest dagen før ferien begynder.
(Sommerferien er en undtagelse).
– Skriftlige afleveringer skal være planlagt og lagt ind i Lectio pr. 1.9. og 15.1.
– Opgaver skal afleveres enten elektronisk eller på print. Det tilstræbes, at alle opgaver
afleveres elektronisk, men hvis en lærer skynder, at det af faglige grunde er
hensigtsmæssigt, kan vedkommende kræve at opgaven afleveres på print.
– Ved opgaver på minimum fire elevtimer skal opgaveformuleringen være lagt ind, så
eleven har minimum to uger til besvarelse af opgaven. Ved andre opgaver skal
opgaveformuleringen lægges ind, så eleven har mindst en uge til besvarelse af
opgaven.
Vi forventer også at private gøremål som spisning, mobilsnak og lignende ordnes uden for
undervisningen.

Samvær og adfærd på skolen
Demokrati og ligeværd kan kun lade sig gøre hvis alle viser respekt for hinandens
synspunkter og forskelligheder. Hvis vi alle er ens giver demokrati ikke mening.
Forskelligheder skaber variation og dynamik.
Du skal derfor behandle andre med respekt og tolerance, både i adfærd og i sprogbrug.
Diskrimination, mobning og hensynsløs eller voldelig adfærd tolereres ikke og medfører
sanktioner.
For at være et rart sted at opholde sig kræver det også at de fysiske omgivelser behandles
ordentligt. Derfor forventer vi at du rydder op efter dig selv, hjælper andre til det samme
og i det hele taget behandler skolens inventar og bygninger ordentligt. Vi er mange
mennesker samlet og vi skal helst kunne færdes i et rent og sundt miljø.
Skolens elever har et selvstændigt ansvar for deres egne handlinger og er dermed
omfattet af de almindelige erstatningsregler. Skolen vil ikke kunne drages til ansvar, ej
heller økonomisk, for de handlinger, der begås af elever. Se eventuelt afsnittet om
forsikringer.
Vi forventer at du behandler skolens bøger og andre undervisningsmidler ordentligt og at
de afleveres i god stand og til tiden. I modsat fald skal du erstatte materialet.

IT-regler
Der er fri adgang til at bruge skolens computere og internet til faglige formål. Der er
opstillet computere til fri afbenyttelse i C0 og computerne i A47 kan anvendes, hvis de er
reserverede til undervisningen. Skolens PC’ere og netværk er beregnet til undervisning og
skal anvendes derefter. Privat brug af computere, mobiltelefoner, tablets mm. er ikke
tilladt i undervisningstiden, og hvis en lærer skønner, at du forstyrrer undervisningen med
din brug af IT-udstyr (computer, mobiltelefon, tablet mm.), kan læreren inddrage udstyret,
som efterfølgende kan hentes på kontoret. Den enkelte lærer bestemmer om PC’ere må
benyttes i undervisningen og til hvilket formål.
Du skal altid bruge dit eget personlige brugernavn og din adgangskode, når du logger dig
på skolens netværk eller på skolens computere. Brugernavn og adgangskode må ikke gives
eller udlånes til andre. Du må ikke misbruge andres konti, ligesom du heller ikke må
misbruge skolens net. Du må ikke downloade musik eller film på skolens computere eller
på egen medbragt computer – det optager plads på computere og netværk.
Der gælder de almindelige regler for god omgangstone, når du bruger beskedfunktionen
på Lectio. Beskeder skal skrives i en pæn og ordentlig tone, og beskedfunktionen må ikke
misbruges til uvedkommende beskeder. Du skal ligeledes respektere, at der kan være
andre synspunkter, og du må ikke anvende nedsættende udtryk om andre.
Overtrædelse af skolens IT-regler kan medføre sanktioner. Groft misbrug af skolens
internet eller misbrug af andres konti kan medføre politianmeldelse.

Skolens alkohol- og rusmiddelpolitik
At møde i skole påvirket af alkohol eller andre rusmidler eller at indtage disse i skoletiden
er forbudt. Det samme gælder besiddelse af alkohol eller rusmidler på skolens område.
Der er også forbud mod at medbringe alkohol til skolens fester.
Ved skolefester skal vagterne fra vagtselskabet, ved al mistanke om indtagelse af stoffer,
udføre drug test. Hvis en person viser sig positiv skal vedkommende sendes hjem og
forældre kontaktes hvis alderen er under 18. Er der tale om fysisk besiddelse af stoffer
(måske beregnet på videresalg) kontaktes politi og forældre (uanset alder). Desuden
træder skolens sanktionssystem i kraft.
Hvis elever møder stærkt berusede til en fest må vagterne ligeledes udføre en test med et Alkometer . Herefter tages der stilling til, om vedkommende skal afvises og sendes hjem. Hvis elever optræder stærkt
berusede i løbet af festen skal den samme procedure anvendes. I begge tilfælde gælder
det at forældrene kontaktes hvis alderen er under 18.
Skolens ledelse kan i forbindelse med særlig arrangementer dispensere fra forbuddet mod
indtagelse af alkohol.

Rygning
Det er ikke tilladt at ryge på skolens område. Rygeforbuddet omfatter alle indendørs
lokaliteter på skolen og alle udendørs områder på skolens matrikel. Rygeforbuddet gælder
for alle – medarbejdere, elever og gæster. Forbuddet gælder også alternativer til
cigaretter, for eksempel elektroniske cigaretter og dampcigaretter.
Det er ikke muligt at dispensere fra lov om røgfri miljøer. Det generelle forbud mod
rygning kan derfor ikke fraviges ved enkeltstående lejligheder som f.eks. skolefester.
For elever betragtes overtrædelse af rygeforbuddet som en overtrædelse af studie- og
ordensreglerne, der kan medføre en skriftlig advarsel og i gentagelsestilfælde bortvisning
eller udskrivning fra skolen.

Ekskursioner/studieture
Skolens regler for undervisning, orden og samvær gælder også på ekskursioner og
studieture. Særligt på ekskursioner og studieture gælder:
– Lærernes instrukser skal til enhver tid følges
– Overtrædelse af reglerne for orden og samvær kan medføre hjemsendelse for egen
regning
– Ekskursioner er obligatoriske at deltage i og hvis du skulle have undervisning på andre
hold samtidig, bliver fraværet godskrevet
– I forbindelse med studieture er det forbudt at indtag alkohol eller andre former for
rusmidler. Overtrædelse af dette kan føre til hjemsendelse

I forbindelse med studierejser skal du og dine forældre underskrive en erklæring om, at du
vil overholde de regler, der gælder på studierejserne, herunder at både du og dine
forældre er klar over, at overtrædelse kan medføre hjemsendelse på egen regning.

Forsikring
Skolen har ingen forsikringer, der dækker dig som elev eller dine ejendele. Skolen er
omfattet af den statslige selvforsikringsordning, og skolen må ifølge Børne- og
undervisningsministeriets regler ikke tegne forsikringer, der dækker eleverne. Hvis en elev
fx kommer til skade i skolen, bliver udsat for tyveri, skal transporteres syg hjem fra en
studietur mv., er det derfor normalt familiens egne forsikringer, der skal dække.

Vi anbefaler, at du har tegnet:
– en familie/indboforsikring, der dækker i tilfælde af tyveri. Forsikringen bør også
indeholde en ansvarsdækning, som dækker, hvis du kommer til at forvolde skade på
andre.
– en ulykkesforsikring, som dækker eleven i tilfælde af personskade. Husk at overveje at
tilkøbe en tandskadedækning, som ikke altid er standard.
ved deltagelse i studieture indenfor EU er det et ufravigeligt krav, at du har en
– hjemtransportforsikring (Hjemtransportdækning kan være et tillæg til
familieforsikring, en årsrejseforsikring for familien eller en ren
hjemtransportforsikring). (Hvis du deltager i skiture eller andre sportsture, skal du
tjekke at hjemtransportdækningen også dækker sportsrejser, da nogle
forsikringsselskaber har undtaget sportsrejser i dækningen.)
– skal du medbringe både det gule sygesikringskort og bør også medbringe det blå.
– en syge- og hjemtransportforsikring, der dækker udenfor EU.
Når du fylder 18 år eller flytter hjemmefra, skal du huske at tjekke, om forsikringen stadig
gælder, eller om der skal tegnes nye forsikringer.

Snyd med hjemmeopgaver og ved prøver
Hvis det konstateres, at du har snydt med en hjemmeopgave, regnes opgaven som ikke
afleveret. Skolens ledelse kan samtidig give dig en skriftlig advarsel. I gentagelsestilfælde
kan du blive udelukket fra undervisningen i indtil 10 dage. Udelukkelsen registreres som
fravær.
Snyd ved mundtlige og skriftlige års- og terminsprøver behandles efter samme
retningslinjer som ved officielle prøver, dvs. at en elev, som ved en prøve gribes i at snyde
bortvises fra den pågældende prøve, jf. eksamensbekendtgørelsen.
Da snyd med opgaver tæller som ikke-afleverede opgaver, kan snyd i sidste ende betyde,
at du bliver henvist til eksamen i alle fag, bliver frataget retten til at gå til eksamen i et eller
flere fag eller blive bortvist fra skolen.
I forbindelse med de skriftlige prøver forbeholder skolen sig ret til at foretage
stikprøvekontrol af, om man har brugt sin computer til at kommunikere med omverdenen.
Hvis dette viser sig at være tilfældet, betragtes det som snyd og den pågældende elev
bortvises fra den pågældende prøve, jf. eksamensbekendtgørelsen.
Eksamen
Der orienteres om de gældende regler ved en eksamensorientering forud for
eksamensperiodens begyndelse. Du har pligt til at deltage i eksamensorienteringen.
Din personlige eksamensplan vil fra tidspunktet for offentliggørelse af eksamensplanen
være tilgængelig på Lectio, og du er selv ansvarlig for at holde dig orienteret om fag,
datoer og tidspunkter for dine eksamener.

Ved de skriftlige eksamener gælder, at du senest en halv time før eksamens start skal være
klar, dvs. have lagt bøger frem og opstillet computer samt testet at dit udstyr virker. Ved
mundtlig eksamen skal du møde senest en eksaminationstid før det planlagt tidspunkt for
din egen eksamination. Din eksamen kan med én dags varsel blive ændret. Du vil i så fald
blive kontaktet personligt. Husk også løbende i eksamensperioden at holde dig opdateret
på Lectio om eksamensdatoer og –tidspunkter
Bliver du syg, eller er du på anden måde uforskyldt forhindret i at gennemføre en prøve, kan du komme til sygeeksamen. Sygdommen skal være dokumenteret med en
lægeerklæring eller lægeattest. Du skal give skolen besked hurtigst muligt og senest kl. 8 om morgenen på dagen for din eksamen om dit eventuelle sygefravær.
Eksamenssnyd medfører bortvisning fra den pågældende prøve, og du kan tidligst komme
til eksamen i det pågældende fag igen ved den næste ordinære eksamenstermin. Hvis du
under et prøveforløb overtræder skolens eksamensregler eller udviser forstyrrende,
truende eller voldelig adfærd, kan skolen bortvise dig fra prøven. Din præstation kan
herefter ikke bedømmes. Såfremt bortvisning finder sted, er det først muligt at gå til
eksamen igen ved den næste ordinære eksamenstermin.
Du skal under eksamen efterleve principper for god opførsel samt overholde regler om
eksamen udstukket af eksamensbekendtgørelsen, pt BEK nr 862 af 16/08/2012.

Skoleblade og andre elevaktiviteter
Der skal være en tone i kommunikationen på Lectio, skoleblade, blå bog og andre
publikationer, udarbejdet af eleverne, som gør, at ingen føler sig forulempet. Hvis elever
eller personale omtales eller afbildes direkte i elevblade, skal det gøres på en sådan måde,
at den enkelte elev ikke føler sig hængt ud over for kammerater eller skole. Der skal være
en ansvarshavende redaktør over 18 år ved elevbladet.
Skolens faciliteter må ikke bruges i kommercielt øjemed, f.eks. til reklamefremstød. Rektor
kan i særlige tilfælde afvige fra denne bestemmelse (studenterhuer m.v.)

Fravær
Du har pligt til at deltage rettidig i alle undervisningsaktiviteter, herunder at aflevere
opgaver til tiden og deltage i prøver og eksaminer.
Du har pligt til at møde op alle timer og aflevere alle dine afleveringer. Dette gælder også
arrangementer, der afholdes i skoletiden f.eks. fællestimer, introforløb, ekskursioner
o.lign. Desuden er der mødepligt til terminsprøver, årsprøver o. lign.
Hvis du ikke møder op til et modul, får du 100% fravær for dette modul. Kommer du for
sent til et modul udløser det som udgangspunkt 100% fravær, men læreren kan dispensere
fra dette.
Eneste grund til fravær er sygdom eller at du deltager i skolerelaterede aktiviteter (f.eks.
elevråd, ekskursioner eller idrætsturneringer).

I alle andre tilfælde registreres fravær, uanset årsagen, og indgår i skolens vurdering af, om
du følger undervisningen i tilstrækkeligt omfang.
Både almindeligt og skriftligt fraværet registreres på ugebasis i Lectio, og du bør altid
anføre årsagen til fraværet. Almindeligt fravær skal registreres i Lectio på ugebasis.
For sent afleverede opgaver vil vedblive med at stå som fravær, da forpligtelsen går på at
aflevere til tiden.
Skolen vurderer løbende elevernes forsømmelser. Der er ingen fast grænse for, hvor
meget fravær, skolen accepterer. I det øjeblik skolen vurderer, at du har for meget fravær i
forhold til at kunne følge undervisningen på normal vis, vil du blive kontaktet af en
pædagogisk leder eller rektor.
Det er dog en god ide selv at kontakte én af ovenstående, inden problemerne bliver for
store. Hver klasse har en pædagogisk leder eller rektor eller vicerektor tilknyttet som den
fraværsansvarlige.
Hvis skolen vurderer, at fraværet har en sådan karakter, at du ikke kan følge
undervisningen på normal vis, vil du få en skriftlig advarsel.
Er du under 18 sendes den til dine forældre. Meningen med advarslen er, at du får
mulighed for at rette op på fraværet og dermed undgå at skulle til prøve i alle fag.
Vedbliver du herefter med at forsømme kan du enten blive indstillet til prøve i alle fag,
blive frataget retten til at gå til eksamen i et eller flere fag, eller helt blive bortvist.
Desuden kan du miste din SU, hvis skolen vurderer, at du ikke er studieaktiv.
Der er mulighed for at tage individuelle hensyn afhængig af forholdene (f.eks. sygdom)
omkring et eventuelt forsømmelsesproblem.
Længerevarende (over 14 dg.) sygdom skal dokumenteres med en lægeerklæring, der
betales af dig eller dine forældre. Lægeerklæringen indgår i vurderingen af, om du skal
indstilles til prøve. Desuden kan der foranstaltes sygeundervisning, og i så fald bliver der
ikke tale om fravær.
For idrætsfravær gælder særlige regler såfremt der foreligger en lægeattest. Ved synlige
skader kan idrætslæreren afgøre, at der ikke gives fravær på betingelse af, at du møder op
og følger idrætslærerens vejledning om anden aktivitet.

Team Danmark og morgentræning
TD-elever afleverer inden TD-godkendte idrætsaktiviteter idrætsforbundets opgørelser
over hvor mange timer de mister i forbindelse hermed.
Elever, der har godkendt morgentræning, vil få godskrevet deres fravær.
Det er dog under forudsætning af at deres træner kan dokumentere deres tilstedeværelse
til morgentræningen.

Oprykning
Rektor kan nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens standpunkt eller
opnåede vægtede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0 og hvis det på
baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil
gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt.
En elev, der er nægtet oprykning til næste klassetrin, kan efter rektors godkendelse få ret
til at gå det pågældende klassetrin om én gang, dog således, at en elev i en 3-årig
uddannelse senest 5 år efter påbegyndt uddannelse skal have fuldført denne. Hvis en elev
nægtes oprykning for anden gang på samme klassetrin, udskrives eleven af skolen.
Rektors afgørelse træffes efter, at den pågældende elev har haft lejlighed til at udtale sig,
og rektor skal i forbindelse med den trufne afgørelse give eleven klagevejledning.
Sanktioner ved overtrædelse af skolens studie- og ordensregler.
Hvis rektor skønner, at en elev tilsidesætter skolens regler for almindelig orden og samvær
eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan følgende sanktioner iværksættes
efter forudgående advarsel.
1) Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
2) Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen
registreres som fravær.
3) Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende
år. Eleven skal orienteres herom senest ved offentliggørelsen af den årlige plan for
prøvernes afholdelse. Der gives ikke årskarakterer og givne årskarakterer, hvor disse gives,
bortfalder.
4) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det
pågældende år. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis
skolens leder træffer beslutning om, at den pågældende kan deltage i undervisningen på
ny.
5) Bortvisning i særligt graverende tilfælde.
Sanktionerne kan kun iværksættes efter rektors konkrete vurdering og kun efter en
forudgående skriftlig advarsel.
En skriftlig advarsel gives til eleven og sendes som anbefalet brev mod kvittering til
forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed. En
advarsel bortfalder ved et nyt skoleårs begyndelse, med mindre særlige forhold gør sig
gældende.
I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionerne iværksættes uden
forudgående advarsel.

Hvis en elev bortvises, har den bortviste elev mulighed for at aflægge prøve som
selvstuderende, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. En bortvisning fra en skole
indebærer ikke, at en elev fortaber retten til at søge optagelse på en anden skole
Statens uddannelsesstøtte
En tilsidesættelse af skolens studie- og ordensregler kan bringe din SU i fare. Det
præciseres i forbindelse med studievejledernes og rektors gennemgang af ordensreglerne,
at en betingelse for at få SU er, at en elev er studieaktiv.
Det er skolen, der kontrollerer og træffer afgørelse om en elevs studieaktivitet. Vurderer
skolen, at eleven ikke er studieaktiv, herunder at eleven ikke vil kunne indhente det
forsømte, bortfalder elevens ret til SU. Eleven vil kunne søge SU igen, når eleven atter
skønnes studieaktiv. En elev, der på grund af sygdom, fødsel, adoption eller andre særlige
forhold ikke er studieaktiv, kan dog få dispensation fra kravet om studieaktivitet og
dermed bevare retten til SU.

Klagevejledning
Klage over rektors afgørelse om iværksættelse af en sanktion over for en elev, der ikke
overholder studie- og ordensreglerne, og klage over rektors afgørelse om at nægte en elev
oprykning kan af eleven eller forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet
forældremyndighed, inden 2 uger fra afgørelsens meddelelse indgives til
Undervisningsministeriet.
Klagen indgives skriftligt til rektor, der videresender klagen til ministeriet sammen med sin
egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal rektor give klageren lejlighed til inden
for 1 uges frist for at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentar skal
medsendes til ministeriet. Klage over sanktioner har ikke opsættende virkning, med
mindre rektor henholdsvis ministeriet i særlige tilfælde træffer beslutning herom. Se link
til bekendtgørelsen om studie- og ordensregler.
Klager over karakterer skal være rektor i hænde senest 14 dage efter, at man har fået
meddelt denne. Regler for klager i forbindelse med prøver og eksaminer fremgår af
eksamensbekendtgørelsen

Bekendtgørelse og vejledning om studie- og ordensregler:
http://us.uvm.dk/gym/lovogbek/bekendtgoerelser/ordensregler.htm?menuid=1525
Eksamensbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25416