EKSAMENSREGLER

 

Forud for eksamen

Der orienteres om de gældende regler ved en eksamensorientering forud for eksamensperiodens begyndelse. Din personlige eksamensplan vil fra tidspunktet for offentliggørelse af eksamensplanen være tilgængelig på Lectio, og du er selv ansvarlig for at holde dig orienteret om fag, datoer og tidspunkter for dine eksamener.

Skriftlige prøver

Kom i god tid. Ved de skriftlige prøver gælder, at du skal ankomme før eksamensstart. Tidspunktet vil fremgå i Lectio. Du skal gøre din computer klar inden eksamensstart og eksamensbelæring. Der vil være en fælles eksamensbelæring et kvarter før eksamen starter, hvor reglerne for den pågældende eksamen gennemgås.

Inden skriftlige eksamen/prøven skal du:

 • Opdatere din computer og dine programmer. Du er selv ansvarlig for, at dit udstyr virker til eksamen!
 • Sørge for at medbringe computer, headset/earplugs (der kan video/lyd i opgaver), noter og fagbøger.
 • Det er dit ansvar. Skolen låner IKKE ud!
 • Hvis du har noter i “skyen” (online), skal du husk at downloade en kopi af dine noter til din computer, da det IKKE er tilladt at anvende dokumenter i skyen (Google drev m.m.). Du skal deaktivere muligheden for adgang til tjenester og programmer, hvor du kan kommunikere med andre. Du skal desuden sikre dig, at din faglærer har fortalt dig, hvad der er tilladt af hjælpemidler.
 • Tilladte hjælpemidler afhænger af eksamen/prøven, men som hovedregel ordbogen.dk tilladt til alle (husk tjek dit UNIlogin).
 • Mobiltelefoner (slukkede) afleveres til vagterne.
 • Test din computer ved ankomst til eksamen, og at du kan komme på det trådløse netværk.
 • Det anbefales, at du har mere end én browser installeret.
 • Du skal sikre dig, at dit UNIlogin til Netprøver.dk virker. Det gør du ved at logge ind på mit uni-login.
 • Hvis ikke dit login virker, så skal du nulstille dette. Det gør du med dit NemID så husk dit NemID-kort på dagen.

Under skriftlig eksamen/prøve

 • Husk løbende at GEMME opgaven undervejs.
 • En elev, der gribes i at skaffe sig uretmæssig hjælp eller give en anden elev uretmæssig hjælp, eller i at medbragt/benyttet ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises fra prøven.
 • Du må ikke låne noget som helst af andre under eksamen/prøven.
 • Aflevering af prøver digitalt: Lav din aflevering om til pdf, og aflever digitalt. Tjek du har afleveret den rette.

Mundtlige prøver

Kom i god tid. Ved de mundtlige prøver gælder, at du skal møde senest en eksaminationstid før det planlagt tidspunkt for din egen eksamination. Din eksamen kan med én dags varsel blive ændret. Du vil i så fald blive kontaktet personligt. Husk også løbende i eksamensperioden at holde dig opdateret på Lectio om eksamensdatoer og –tidspunkter. Du er selv ansvarlig for at medbringe computer, headset, bøger og noter mm. som er tilladt til den pågældende prøve.

Prøvens start

 • Husk at møde i god tid – senest en eksaminationstid før det planlagt tidspunkt for din egen eksamination.
 • Du må ikke medbringe mobiltelefoner eller andet udstyr, du kan kommunikere elektronisk med. Disse afleveres (slukket) til læreren inden du trækker spørgsmål. Hvis din faglærer har sagt, at der kan forekomme lydfiler til eksamen, skal du medbringe høretelefoner uden bluetooth. Men høretelefoner må ikke bruges til at høre musik eller andet.
 • I fag med 24 timers forberedelse trækkes spørgsmålene to gange: Kl. 8.00 og kl. 12.00. Dit mødetidspunkt fremgår af Lectio. 24-timers trækning foregår som regel i fællessalen eller på administrationsgangen. Kom til tiden!
 • For alle mundtlige eksamener: Når du har trukket dit spørgsmål, så er prøven begyndt. Det betyder, at der skal gives en bedømmelse.

Tilladte hjælpemidler

Dine faglærere orienterer dig om tilladte hjælpemidler i forberedelsestiden på skolen inden eksamen/prøven. Du må gerne medbringe din computer til de mundtlige eksaminer. Du skal dog deaktivere alle programmer, der kan kommunikere med omverden, samt have downloadet alle dokumenter og noter fra skyen (onenotes, etc). Hvis I har anvendt særlige iBøger, der kun kan tilgås via nettet, så er adgang til disse specifikke sider tilladt. Men spørg din faglærer. Ordbogen.com (med unilogin) er også tilladt.
Skolens gangvagter kan komme på kontrolbesøg i forberedelsestiden.

Eksamenssnyd

Eksamenssnyd medfører bortvisning fra den pågældende prøve eller tildeling af karakteren -3. Skolen skal på baggrund af en konkret vurdering afgøre, om en eksaminand ved bekræftet formodning om snyd skal tildeles karakteren -3, eller om den pågældende skal bortvises fra prøven og kan aflægge prøven på et senere tidspunkt.

Hvis du under et prøveforløb overtræder skolens eksamensregler eller udviser forstyrrende, truende eller voldelig adfærd, kan skolen ligeledes bortvise dig fra prøven. Din præstation kan herefter ikke bedømmes. Såfremt bortvisning finder sted, er det først muligt at gå til eksamen igen ved den næste ordinære eksamenstermin. Du skal under eksamen efterleve principper for god opførsel samt overholde regler om eksamen udstukket af eksamensbekendtgørelsen.

Snyd ved mundtlige og skriftlige års- og terminsprøver behandles efter samme retningslinjer som ved officielle prøver. Det vil sige, at en elev, som ved en prøve gribes i at snyde bortvises fra den pågældende prøve eller tildeles karakteren -3, jf. eksamensbekendtgørelsen.

I forbindelse med de skriftlige prøver forbeholder skolen sig ret til at foretage stikprøvekontrol af, om man har brugt sin computer til at kommunikere med omverdenen. Hvis dette viser sig at være tilfældet, betragtes det som snyd og den pågældende elev bortvises fra den pågældende prøve, jf. eksamensbekendtgørelsen. Mobiltelefoner afleveres forud for prøven, så hvis en viser sig at have en mobiltelefon på sig til eksamen, vil eleven blive bortvist fra eksamen.

Sygdom

Bliver du syg, kan du komme til sygeeksamen. Sygdommen skal være dokumenteret med en
lægeerklæring, lægeattest eller dokumentation for covid-19. Du skal give skolen besked hurtigst muligt og fra kl. 8 om morgenen på dagen for din eksamen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over en årskarakter, eksamenskarakter (skriftlig eller mundtlig) skal du henvende dig til ledelsen på Rungsted Gymnasium.

FIND KLAGEVEJLEDNING HER