STUDIE- OG ORDENSREGLER

Studie- og ordensreglerne gælder for alle elever på Rungsted Gymnasium. Alle elever har pligt til at holde sig orienteret om skolens studie- og ordensregler.

Elever på Rungsted Gymnasium skal altid overholde almene normer for god orden og samvær samt sikre respektfulde relationer eleverne indbyrdes imellem, over for gymnasiets lærere og andre ansatte, ledelsen og bestyrelsesmedlemmer. Herudover har de pligt til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som gymnasiet giver eleverne mundtligt eller skriftligt for at opretholde eller genoprette god orden på skolen.

Tilstedeværelse
Fravær
I undervisningen
Afleveringer
Snyd med hjemmeopgaver og ved prøver
Prøver og eksamen
Oprykning
Fritagelse

 

Tilstedeværelse og fravær

Eleverne har pligt til at møde både forberedt til undervisningen og deltage aktivt i undervisningen. Dette gælder uanset om der er tale om fysisk undervisning med en lærer, selvstændigt elevarbejde, virtuel undervisning, fællestimer, temadage, prøver som års- og terminsprøver og lignende aktiviteter. Det forventes at eleverne dagligt holder sig orienteret om undervisningen og andre skolerelaterede aktiviteter gennem skolens studieadministrative system Lectio (se Lectio-regler).

Fravær

Eleverne har pligt til at deltage rettidigt i alle undervisningsaktiviteter, herunder at aflevere opgaver til tiden og deltage i prøver og eksaminer. Skolen registrerer digitalt deltagelse i undervisning og aflevering af skriftlige opgaver. Se skolens fraværspolitik.

Længerevarende sygdom skal dokumenteres med en lægeerklæring eller lægeattest. Eleven eller elevens forældre skal selv betale for lægeerklæringen.

I tilfælde af en eller flere overtrædelser af studie- og ordensreglerne af mindre alvorlig karakter, kan Rungsted Gymnasium mundtligt eller skriftligt give eleven en pædagogisk tilrettevisning.

I andre tilfælde kan gymnasiet give eleven en skriftlig advarsel.

En skriftlig advarsel bortfalder normalt efter et år, med mindre andet fremgår af den konkrete afgørelse i den enkelte sag. Advarsler, som er givet til en elev på grund af, at denne har begået, medvirket eller tilskyndet til snyd og lignende uretmæssig adfærd, bortfalder dog normalt ikke.

En skriftlig advarsel skal anvendes forud for en af de nedenstående sanktioner, og advarslen skal anføre, at ved gentagen overtrædelse af studie- og ordensreglerne, enten generelt eller specifikt i forhold til nærmere regler i studie- og ordensreglerne, vil gymnasiet kunne iværksætte en eller flere af nedenstående sanktioner.

I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan gymnasiet iværksætte en sanktion uden forudgående skriftlig advarsel.

I undervisningen

Vi forventer at private gøremål som spisning, mobilsnak og lignende ordnes uden for undervisningen.

Eleverne har fri adgang til at benytte skolens internet til faglige formål. Skolens netværk er beregnet til undervisning og skal anvendes derefter. Privat brug af computere, mobiltelefoner, tablets mm. er ikke tilladt i undervisningstiden. Hvis en underviser skønner, at eleverne forstyrrer undervisningen med deres brug af IT-udstyr (computer, mobiltelefon, tablet mm.), kan læreren inddrage udstyret, som efterfølgende kan hentes på kontoret. Den enkelte lærer bestemmer om computere mv. må benyttes i undervisningen og til hvilket formål. Eleverne skal altid bruge personligt brugernavn og adgangskode, når de logger på skolens netværk eller på skolens computere. Brugernavn og adgangskode må ikke gives eller udlånes til andre. Man må ikke misbruge andres konti, ligesom man heller ikke må misbruge skolens net. Eleverne må ikke downloade musik eller film på egen medbragt computer, da det optager skolens netværk.

 

Afleveringer

Eleverne skal rettidigt aflevere deres skriftlige besvarelser af opgaver uden snyd eller lignende
uretmæssig adfærd.

 

Snyd med hjemmeopgaver og ved prøver

Eleverne må ikke foretage snyd og/eller udvise lignende uretmæssig adfærd, som kan forhindre eller modvirke, at de selv eller andre elever fuldfører deres uddannelse, herunder ved at aflægge de nødvendige prøver, i overensstemmelse med uddannelsesformålene.

Hvis det konstateres, at en elev har snydt med en hjemmeopgave, regnes opgaven som ikke afleveret. Skolens ledelse kan samtidig uddele en sanktion fx skriftlig advarsel. I gentagelsestilfælde kan eleven blive udelukket fra undervisningen i optil 10 dage. Udelukkelsen registreres som fravær (se Lectio-reglerne).

Snyd ved mundtlige og skriftlige års- og terminsprøver behandles efter samme retningslinjer som ved officielle prøver, dvs. at en elev, som ved en prøve gribes i at snyde bortvises fra den pågældende prøve eller tildeles karakteren – 3, jf. eksamensbekendtgørelsen.

Da snyd med opgaver tæller som ikke-afleverede opgaver, kan snyd i sidste ende betyde, at eleven bliver frataget retten til at gå til eksamen i et eller flere fag eller blive bortvist fra skolen. I forbindelse med de skriftlige og mundtlige prøver forbeholder skolen sig ret til at foretage stikprøvekontrol af, om man har brugt sin computer til at kommunikere med omverdenen. Hvis dette viser sig at være tilfældet, betragtes det som snyd og den pågældende elev bortvises fra den pågældende prøve, jf. eksamensbekendtgørelsen.

Prøver og eksamen

Eleverne skal deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver og lignende.

Der orienteres om de gældende regler ved en eksamensorientering forud for eksamensperiodens begyndelse. Eleverne har pligt til at deltage i eksamensorienteringen samt orientere sig i skolens studieadministrative systemer. Elevens personlige eksamensplan vil fra tidspunktet for offentliggørelse af eksamensplanen være tilgængelig på Lectio, og man er selv ansvarlig for at holde sig orienteret om fag, datoer og tidspunkter for ens eksaminer.

Ved de skriftlige eksaminer gælder, at eleverne senest en halv time før eksamens start skal være klar, dvs. have lagt bøger frem og opstillet computer samt testet, at deres udstyr virker. Ved mundtlig eksamen skal man møde senest en eksaminationstid før det planlagte tidspunkt for ens egen eksamination. En eksamenstid kan med én dags varsel blive ændret. I så fald vil man blive kontaktet personligt. Det er vigtigt, at eleven løbende i eksamensperioden holder sig opdateret på Lectio om eventuelle ændringer af eksamensdatoer og –tidspunkter. Bliver man syg, eller er man på anden måde uforskyldt forhindret i at gennemføre en prøve, kan man komme til sygeeksamen. Sygdommen skal være dokumenteret med en lægeerklæring eller lægeattest. Skolen skal have besked hurtigst muligt og senest kl. 8 om morgenen på dagen for eksamen om det eventuelle sygefravær. Eleven afholder selv udgiften til den af gymnasiet anmodede lægeerklæring.

Eksamenssnyd medfører bortvisning fra den pågældende prøve, og man kan tidligst komme til eksamen i det pågældende fag igen ved den næste ordinære eksamenstermin. Hvis man under et prøveforløb overtræder skolens eksamensregler eller udviser forstyrrende, truende eller voldelig adfærd, kan skolen bortvise en fra prøven. Ens eksamenspræstation kan herefter ikke bedømmes. Såfremt bortvisning finder sted, er det først muligt at gå til eksamen igen ved den næste ordinære eksamenstermin. Man skal under eksamen efterleve principper for god opførsel samt overholde de til enhver tid gældende regler om eksamen udstukket af eksamensbekendtgørelsen. (BEK nr. 343 af 08/04/2016.)

 

Oprykning

 

Fritagelse

Rungsted Gymnasium kan efter anmodning og en konkret vurdering fritage en elev fra dele af undervisningen i et eller flere fag, når eleven på grund af sit handicap eller på grund af funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget eller fagene, eventuelt ved tilbud efter loven om specialundervisning, specialpædagogisk bistand eller sygeundervisning.

Det samme gælder for en elev, der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag.

Rungsted Gymnasium kan i givet fald anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Det samme gælder, når der er behov for en lægeerklæring som anden relevant dokumentation, for eksempel i forbindelse med sygdom. Eleven afholder selv udgiften til den af gymnasiet anmodede lægeerklæring.

TILBAGE TIL STUDIEREGLER

Ordensregler

 

På Rungsted Gymnasium gælder følgende regler om orden og samvær.

Generelle ordensregler – i og uden for gymnasiet

Skolens studie- og ordensregler omfatter også elevernes adfærd uden for skolen, dvs. adfærd som eleverne udviser i deres fritid, hvis adfærden har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på Rungsted Gymnasium.

Elever på Rungsted Gymnasium skal deltage i skolens fællesskab og fællesskaber, fra det lille til det store, og udvise tolerance og respekt. Skolens værdigrundlag er med globalt udsyn, socialt nærvær og fagligt klar på udfordringer. 

Elevers trivsel er forudsætning for god læring. En åben og tillidsfuld atmosfære med respektfulde relationer eleverne indbyrdes imellem, over for gymnasiets lærere og andre ansatte, ledelsen og bestyrelsesmedlemmer skal sikre at alle er glade for og trygge ved at gå i skole på Rungsted Gymnasium.

Almindelige normer for god opførsel gælder naturligvis på skolen.

 • Enhver form for mobning er forbudt. Skolen tolererer ikke mobning af nogen art, krænkende eller nedværdigende adfærd – heller ikke digital mobning eller ekskludering på grund af hudfarve, etnicitet, religiøsitet eller køn.
 • Diskrimination, mobning og hensynsløs eller voldelig adfærd tolereres ikke og medfører sanktioner.
 • Eleverne skal bruge gymnasiets undervisningssprog som det almindelige fælles sprog i et samvær, der inkluderer alle respektfuldt. Forskelligheder skaber variation og dynamik. Elever skal derfor behandle andre med respekt og tolerance, både i adfærd og i sprogbrug.
 • Eleverne skal opfylde de almindelige regler for god omgangstone, når de kommunikerer på skolens forskellige platforme herunder også de digitale. Skriftlige meddelelser skal skrives i en pæn og ordentlig tone, og beskedfunktionen i Lectio og skolens mail må ikke misbruges til uvedkommende meddelelser. Man skal ligeledes respektere, at der kan være andre synspunkter, og man må ikke anvende nedsættende udtryk om andre.
 • Eleverne skal udøve samvær og adfærd uden støj, larm og lignende.
 • Eleverne skal bruge gymnasiets lokaler, arealer, faciliteter og inventar med omtanke, herunder bl.a. deltage i individuel og fælles oprydning.
 • Eleverne skal følge lærernes anvisning om elevbeklædning i det omfang dette er pædagogisk eller sikkerhedsmæssigt begrundet, fx brug af kitler ved naturvidenskabelige forsøg og idrætstøj i idrætsundervisningen.
 • Enhver form for voldelig og truende adfærd er forbudt.
 • Lyd- og billedoptagelser, herunder videreformidling (deling) heraf, af en andens private forhold eller i øvrigt af en anden under omstændigheder, hvor den anden åbenbart kan forlange sig unddraget fra sådanne optagelser og videreformidling heraf er forbudt. Det gælder navnlig optagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet.
 • Religiøs forkyndelse, gudsdyrkelse og lignende må ikke ske på skolens område.
 • Tilskyndelse eller påvirkning til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd i strid med uddannelsesformålene eller anden adfærd, der kan fremme sådanne holdninger og sådan adfærd, herunder fremme social kontrol af andre elever i strid med uddannelsesformålene er ikke tilladt på gymnasiet.
 • Eleverne må ikke medbringe, indtage, besidde, udveksle eller være påvirket af alkohol eller andre rusmidler. Ved rusmidler forstås hash og euforiserende stoffer i øvrigt. Se gymnasiets alkohol- og rusmiddelpolitik.
 • Det er ikke tilladt at ryge på skolens område. Rygeforbuddet omfatter alle indendørs lokaliteter på skolen og alle udendørs områder på skolens matrikel. Rygeforbuddet gælder for alle – medarbejdere, elever og gæster. Se gymnasiets rygepolitik.
 • Demokrati og ligeværd kan kun lade sig gøre, hvis alle viser respekt for hinandens synspunkter og forskelligheder. Hvis alle mennesker er ens, giver demokrati ikke mening.
 • Elever har pligt til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som rektor eller lærere har anvist mundtligt eller skriftligt for at opretholde eller genoprette god orden på skolen.
 • Skolen skal være et rart sted at opholde sig, og det kræver også, at de fysiske omgivelser behandles ordentligt. Derfor forventer vi, at elever rydder op efter sig selv, hjælper andre til det samme og i det hele taget behandler skolens inventar og bygninger ordentligt. Vi er mange mennesker samlet, og vi skal helst kunne færdes i et rent og sundt miljø.
 • Skolens elever har et selvstændigt ansvar for deres egne handlinger og er dermed omfattet af de almindelige erstatningsregler. Skolen vil ikke kunne drages til ansvar, ej heller økonomisk, for de handlinger, der begås af elever.
 • Vi forventer, at eleverne behandler skolens bøger og andre undervisningsmidler ordentligt, og at disse afleveres i god stand og til tiden. I modsat fald skal man erstatte materialet.
 • Der skal være en anstændig tone i kommunikationen på Lectio, gymnasiets sociale medier, skoleblade, blå bog, og andre publikationer, udarbejdet af eleverne, som gør, at ingen føler sig forulempet. Hvis elever eller personale omtales eller afbildes direkte på sociale medier, i elevblade eller på diverse digitale medier, skal det gøres på en sådan måde, at den enkelte elev ikke føler sig hængt ud over for kammerater eller skole. Det kræver derfor forudgående skriftligt samtykke fra den pågældende.
 • Skolens faciliteter må ikke bruges i kommercielt øjemed, fx til reklamefremstød. Rektor kan i særlige tilfælde afvige fra denne bestemmelse (studenterhuer m.v.).

   

Ekskursioner/studieture

Skolens studie- og ordensregler gælder også på ekskursioner og studieture. Særligt på ekskursioner og studieture gælder:

 • Lærernes instrukser og anvisninger skal til enhver tid følges
 • Overtrædelse af reglerne for orden og samvær kan medføre udelukkelse fra undervisningen, der kan medføre hjemsendelse for egen regning
 • Ekskursioner er obligatoriske at deltage i. Hvis det er sammenfaldende med undervisning på andre hold, bliver fraværet godskrevet.
 • I forbindelse med studieture er det forbudt at indtage alkohol eller andre former for rusmidler. Overtrædelse af dette kan føre til udelukkelse fra undervisningen der reelt kan betyde hjemsendelse for egen regning. Se gymnasiets alkohol-og rusmiddelpolitik

I forbindelse med studierejser skal elever og deres forældre underskrive en erklæring om, at eleven vil overholde de regler, der gælder på studierejserne, herunder at både eleven og forældrene er klar over at overtrædelse kan medføre udelukkelse fra undervisningen, der reelt kan betyde hjemsendelse for egen regning.

TILBAGE TIL ORDENSREGLER

 

Registrering af elevers deltagelse i undervisningen

Rungsted Gymnasium registrerer digitalt elevens deltagelse i undervisningen, herunder også elevens afleveringer af skriftlige opgaver. Se Lectio-regler.

Eleven har kvartalstvist mulighed for at kommentere gymnasiets registreringer, herunder oplyse hvorpå det registrerede fravær beror. Eleven har herunder mulighed for særskilt at oplyse, hvorvidt det registrerede fravær skyldes elevens opfyldelse af forpligtigelser efter lovgivningen, f.eks. borgerligt ombud eller deltagelse i Forsvarets Dag. Eleven har også mulighed for at oplyse, om det registrerede fravær skyldes deltagelse i elevdemokratiske møder eller lignende.

Hvis fravær efter gymnasiets faglige vurdering i en ikke uvæsentlig grad må forventes at svække elevens faglige standpunkt i et eller flere fag, kan eleven ikke begrunde fravær med deltagelse i elevdemokratiske møder og lignende. Det samme gælder, hvis fravær i en tilsvarende grad må forventes at svække elevens faglige forbedring af et konstateret lavt fagligt standpunkt i et eller flere fag. Gymnasiet giver i så fald eleven meddelelse herom. Hvis eleven på trods af en sådan meddelelse efterfølgende er fraværende på grund af deltagelse i elevdemokratiske møder og lignede, tillægger gymnasiet sådant fravær samme vægt som andet fravær, når den træffer afgørelse om iværksættelse af en sanktion på grund af elevens fravær fra undervisningen.

TILBAGE TIL ORDENSREGLER

Nægtelse af oprykning til næste klassetrin

Rungsted Gymnasium har mulighed for at nægte en elev oprykning til næste klassetrin i overensstemmelse med § 10 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Rektor kan nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens standpunkt eller opnåede vægtede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0 og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt.

En elev, der er nægtet oprykning til næste klassetrin, kan efter rektors godkendelse få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang, dog således, at en elev i en 3-årig uddannelse senest 5 år efter påbegyndt uddannelse skal have fuldført denne. Hvis en elev nægtes oprykning for anden gang på samme klassetrin, udskrives eleven af skolen.

Rektors afgørelse træffes efter, at den pågældende elev har haft lejlighed til at udtale sig, og rektor skal i forbindelse med den trufne afgørelse give eleven klagevejledning.

TILBAGE TIL ORDENSREGLER

Klage

Rungsted Gymnasiums afgørelse vedrørende en elevs overtrædelse af gymnasiets studie- og ordensregler eller bekendtgørelsen kan påklages til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Klagen skal stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og sendes til gymnasiet. Klagen skal være modtaget af gymnasiet senest 10 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at eleven har modtaget den afgørelse, som eleven klager over. Fristen er dog 5 dage, inklusive dage uden undervisning, for en klage over en advarsel (bekendtgørelsens § 5, stk. 2), eller en afgørelse om hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter, eller en afgørelse om midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage eller et forbud mod, at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande (bekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 1-3).

Hvis gymnasiet ikke på baggrund af klagen imødekommer den fuldt ud, og eleven ikke har trukket sin klage tilbage, udarbejder gymnasiet sine eventuelle bemærkninger til klagen. Gymnasiet sender disse bemærkninger til eleven, så de er modtaget af eleven senest 7 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at gymnasiet har modtaget klagen. Eleven skal herefter have haft lejlighed til med en frist på 5 dage, inklusive dage uden undervisning, at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger til gymnasiets bemærkninger til klagen. Sammen med klagen og sine eventuelle bemærkninger sender gymnasiet elevens eventuelle bemærkninger til styrelsen hurtigst muligt og senest 4 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at gymnasiet har modtaget dem eller efter udløbet af elevens frist for at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger.

Adgangen til at klage over en bortvisning, (jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 8) er ikke begrænset til retlige spørgsmål.

Klage over en sanktion har ikke opsættende virkning, medmindre gymnasiet henholdsvis styrelsen i ganske særlige tilfælde, navnlig hvor der er en væsentlig begrundet forventning om, at den påklagede afgørelse vil blive ophævet, træffer beslutning herom.

Bekendtgørelse og vejledning om studie- og ordensregler

Studie- og ordensbekendtgørelsen https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=192670
Eksamensbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179722

TILBAGE TIL ORDENSREGLER

Rygepolitik på Rungsted Gymnasium

Røgfri skoletid på Rungsted Gymnasium

 • Den 1. januar 2021 indførtes der røgfri skoletid på Rungsted gymnasium. Det betyder, at elever ikke må ryge fra kl. 8.20 til kl. 15.20, hvor det sidste undervisningsmodul slutter. Det er et lovkrav af 31. juli 2021.
 • Røgfri skoletid gælder brug af alle tobaksvarer, e-cigaretter og nikotinprodukter.
 • Rygeforbuddet er også gældende uden for skolens område, og man må derfor heller ikke forlade skolens område og ryge i skoletiden.
 • Rygeforbuddet gælder også til i tilknytning til skolearrangementer både i og udenfor den normale skoletid.

Alle ansatte på skolen er med til at håndhæve reglerne og informere ledelsen, hvis man oplever brud på rygeforbuddet.

Hjælp til rygestop

 • Hørsholm kommune tilbyder individuelt rygestop med en rygestopkonsulent
 • Stoplinjen er en national telefonrådgivning
 • Digitalt rygestop via e-kvit.dk

Overtrædelse af rygeforbuddet

For elever betragtes overtrædelse af rygeforbuddet som en overtrædelse af skolens studie- og ordensregler, hvilket kan medføre sanktioner:

 • Første gang reglen overtrædes, får eleven en mundtlig advarsel af ledelsen, og reglerne gennemgås og indskærpes over for eleven. Overtrædelsen registreres i elevsag.
 • Anden gang reglen overtrædes, indkaldes eleven til samtale med en studievejleder, som kan støtte og hjælpe eleven i gang med rygestopkursus m.m. Samtalen registreres i elevsag.
 • Tredje gang får eleven en skriftlig advarsel, og det indskærpes, at yderligere overtrædelse kan få alvorlige konsekvenser for den fortsatte skolegang. Overtrædelsen registreres i elevsag.
 • Fjerde gang reglen overtrædes, indkaldes eleven til samtale med rektor med henblik på enten: samfundstjeneste, udelukkelse fra fester og/eller midlertidig bortvisning i op til 10 dage.
 • Femte gang reglen overtrædes, bortvises eleven permanent fra skolen.

TILBAGE TIL ORDENSREGLER

Alkohol- og rusmiddelpolitik

Formål

Rungsted Gymnasiums alkohol-og rusmiddelpolitik skal bidrage til at skabe en kultur, hvor læring, faglige og sociale fællesskaber i fokus.

Formålet med skolens alkohol-og rusmiddelpolitik:
 • At skolens holdning skal være klar, kendt og tydelig – både for medarbejdere, elever og forældre.
 • At skolen bidrager til at danne vores elever ved at give dem den nødvendige viden om alkohol og rusmidler, så de opbygger en fornuftigt og ansvarlig festkultur.
 • Vores sociale arrangementer skal være i rammer, der fordrer til respekt og inkluderer alle.
 • At skolen tager misbrugs- og alkoholproblemer alvorligt.
 • At indsatsen over for elever med et problematisk forbrug/misbrug af rusmidler og alkohol er effektiv, synlig og et fælles ansvar.
 • Misbrug skal ikke hindre eleven i at gennemføre en uddannelse.
 • Skolen ønsker at medvirke til at løse konkrete opståede problemer for skolens elever som følge af et uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler.

Regler og sanktioner

Eleverne på Rungsted Gymnasium må ikke medbringe, indtage, besidde, udveksle eller være påvirket af alkohol eller andre rusmidler (ved rusmidler forstås hash og euforiserende stoffer i øvrigt):

 • I skoletiden, ved arrangementer og aktiviteter i skoleregi, på hytteture, ekskursioner. Dette gælder uanset, om undervisningen eller den øvrige skolerelaterede aktivitet foregår på eller uden for skolens område.
 • På skolens område i øvrigt, og på steder og i sammenhænge, hvor eleverne kan forbindes med at være elev på skolen.
 • Ved begrundet mistanke har skolen ret til at udføre alkohol- og drugtest.
 • Ved skolefester skal vagterne fra vagtselskabet, ved al mistanke om indtagelse af stoffer, udføre drugtest.
 • Hvis en person viser sig positiv skal vedkommende sendes hjem og forældrene kontaktes, hvis personen er under 18. Ved samtykke kontaktes forældrene også, når personen er over 18 år. Er der tale om fysisk besiddelse af stoffer kontaktes politi og forældre (uanset alder). Desuden træder skolens sanktionssystem i kraft.
 • Til festerne må vagterne ligeledes udføre test med et Alkometer. Herefter tages der stilling til, om vedkommende skal afvises og sendes hjem. Hvis elever optræder stærkt
  berusede i løbet af festen skal den samme procedure anvendes. I begge tilfælde gælder
  det at forældrene kontaktes hvis alderen er under 18.
 • Skolens ledelse kan i forbindelse med særlig arrangementer dispensere fra forbuddet mod
  indtagelse af alkohol.
 • I tilfælde af en positiv drugtest, er det eleven og forældrenes ansvar at bevise elevens uskyld ved hjælp af en blodprøve eller urintest foretaget inden for 24 timer.
 • I skolens samlede vurdering af eventuelle sanktioner indgår ud over testresultatet også de faktiske forhold, der danner baggrund for den konkrete mistanke, samt observationer af de faktiske hændelser.
 • Hvis en elev afviser at lade sig teste, kan det stille eleven dårligere, hvis ledelsen på baggrund af en samlet vurdering efterfølgende rejser en sag om sanktioner. Dette vil være tilfældet, hvis de konkrete hændelser med en høj grad af sandsynlighed dokumenterer, at eleven har overtrådt forbuddet mod rusmidler.

Særligt om rusmidler, støtte og sanktioner

Elever, der overtræder skolens generelle regler om rusmidler, vil som udgangspunkt blive midlertidigt udelukket fra undervisningen med efterfølgende samtale om genoptagelse af skolegangen.

Ved bortvisning vil eleven (og forældre hvis eleven er under 18 år) altid blive indkaldt til en samtale med rektor, hvor elevens fremtid vil blive drøftet, herunder vil der blive tilbudt en vejledningssamtale med skolens studievejledere og en rusmiddelkonsulent.

Elever, der trods forsøg på hjælp fortsat misbruger rusmidler, vil blive bortvist permanent fra skolen.

Salg af rusmidler er ulovligt i henhold til dansk narkotikalovgivning og kan medføre øjeblikkelig og permanent bortvisning fra skolen samt politianmeldelse.

TILBAGE TIL ORDENSREGLER

Festreglement

På Rungsted Gymnasium skal alle elever overholde gymnasiets alkohol-og rusmiddelpolitik, der består af følgende:

 • Vi tager ansvar! Et fælles kodeks for afholdelse af fester, cafeer, studieture og andre sociale arrangementer på ungdomsuddannelser indgået af 14 gymnasier – herunder Rungsted Gymnasium. Læs mere på ”Vi tager ansvar”
 • Rungsted Gymnasiums egen alkohol- og rusmiddelpolitik

Vi tager ansvar

Vi tager ansvar! Fælles kodeks for afholdelse af fester, cafeer, studieture og andre sociale arrangementer på ungdomsuddannelser.

Baggrund

Som led i det generelle dannelsesprojekt vi udfører på gymnasierne, afvikler gymnasierne forskellige arrangementer med både et fagligt, dannende og socialt aspekt. Det være sig studieture, musikcafeer og fester. Disse skal være inkluderende og foregå i en ånd af fællesskab. Alle skal kunne være med og bidrage.

Det kan man ikke, hvis alkoholindtagelse bliver dominerende. Derfor sætter gymnasierne gennem nærværende fælles kodeks ensartede rammer, der sikrer, at netop fællesskabet er i højsædet ved alle aktiviteter på gymnasierne.

Vi vil med dette kodeks sætte rammer for, at der kan afvikles sociale aktiviteter med begrænset indtagelse af alkohol, på en måde så det harmonerer med dansk kultur og omgangsformer.

Kodeks

Alkohol er aldrig tilladt i den almindelige hverdag på gymnasiet. Kun ved særlige aktiviteter, som er nævnt herunder, dispenseres der.

Studie- og introture

Ved introture er det under ingen omstændigheder tilladt at indtage alkohol.

Studieture indgår i den almindelige hverdag, og derfor er alkoholindtagelse i denne forbindelse ikke tilladt.

Fester

RG har et engageret festudvalg, som arrangerer nogle super fede fester. Ofte med et tema. Årets første fest er kun for 1.g elever og deres elevambassadører, mens årets sidste fest “Gallafesten” kun er for 3.g årgangen. Der afholdes også cafearrangementer i løbet af skoleåret. De afvikles altid om fredagen fra kl. 15:30-20:00 Der er et fast antal fester årligt på RG samt en afsluttende studentermiddag for 3.g elever og deres lærere. Derudover afholdes der andre former for arrangementer (teater, musical og lignende), hvor der kan være begrænset udskænkning af alkohol.

Der gælder følgende reglement:

 • Alle Fester og Cafeer er lukkede arrangementer kun for gymnasiets elever.
 • Betaling for billet til en fest skal foregå rettidigt via Gymbetaling ved elevens eget NemID. Prisen på billetten fremgår på selve arrangementet i gymbetaling.
 • Det er muligt at købe en billet døren i tidsrummet 20:00-21:30, billetten koster dog dobbelt op i forhold til prisen som fremgår i gymbetaling
 • QR koden skal fremvises på en hvid baggrund på mobilen, ellers kan den ikke skannes af vagterne
 • Studiekortet skal hentes via app’en Studiz.
 • Al betaling i baren foregår via MobilePay
 • Du skal swipe din betaling foran barpersonalet ellers er din betaling ugyldig.
 • Det er kun muligt at komme ind til en RG-fest i det oplyste tidsrum kl. 20-21:30, hvor dørene er åbne (hvis andet er gældende oplyses det i god tid inden arrangementet).
 • Skolen kan teste eleverne ved indgangen, hvis de virker synligt berusede, og sende dem hjem ved en promille på mere end 0,5.
 • Der er gratis garderobe til alle fester
 • Elever der ved deres adfærd ved festen viser at have indtaget for meget alkohol vil blive hjemsendt.
 • Elever kan bortvises til fester ved udvisning af uacceptabel adfærd.
 • Det er forbudt at benytte alle former for nikotin-præparater til RG arrangementer og ved brug bortvises eleven fra festen/arrangementet.
 • Ved forsøg på at smugle alkohol ind til festen/arrangementet bortvises eleven fra festen/arrangementet.
 • Det er den ledelsesansvarlige der vurderer hvorvidt den enkelte elev er synligt beruset eller udviser en adfærd der i begge tilfælde medfører en bortvisning og hjemsendelse.
 • Sendes elever hjem fra fester, kan hjemmet kontaktes, hvis det vurderes nødvendigt (ved elever under 18 år, kontaktes hjemmet altid).
 • Uacceptabel adfærd kan medføre restriktioner for den enkelte elev i forhold til fremtidige fester og/eller skolegang.
 • Der udskænkes aldrig drikke med alkoholprocent højere end 5% ved fester. Dog kan der ved middagen ved gallafest og ved studentermiddag efter eksamen udskænkes vin.
 • Der er altid ansvarligt personale til stede ved fester og andre arrangementer.
 • Vand er altid tilgængeligt ved gymnasiets arrangementer. Vi har vandposter rundt om på skolen, og det er muligt at købe en flaske vand til kr. 5 i baren.
 • Forlader man festen, kan man ikke komme ind igen – ‘Går man ud, går man hjem’.

Det er kun ved ovenstående typer arrangementer, der udskænkes alkohol.

Øl koster 10 kr. og somersby koster 15 kr., sodavand og vand koster 5 kr.

Det forventes i øvrigt, at aktiviteter uden for skolen, som eleverne er del af og hvor de fremstår som repræsentanter for gymnasiet, afvikles sobert og ordentligt. Gymnasierne er ikke ansvarlige for adfærd i disse sammenhænge, men påtager sig et ansvar som oplysende partnere, ved at forsøge at påvirke eleverne til god, respektfuld og fornuftig adfærd.

Gymnasierne søger særligt gennem oplysning, at påvirke elevers indbyrdes kommunikation om alkohol og arrangementer på sociale medier m.v. så denne kommunikation bliver så inkluderende som muligt og udtrykker, at alle er velkomne i fællesskabet.

Alle henvendelser og aftaler angående Fester og Cafeer på RG skal gå gennem Rasmus Flach Svendsen som er Uddannelsesleder og festansvarlig på Rungsted Gymnasium ([email protected]).

Aftalen

Alle gymnasier har ved deres underskrivelse af nærværende kodeks valgt at offentliggøre dette på egen hjemmeside, samt indarbejde bestemmelserne i gymnasiets studie- og ordensregler. Tilsvarende informeres alle forældre om kodekset, så ingen er i tvivl om det ansvar, vi påtager os i forhold til ungdomskulturen, og det ansvar forælder og elever selv har.

På hjemmesiden signaleres deltagelse i initiativet ved, at gymnasiet bruger fremsendte logo med teksten: Vi tager ansvar​! Alle gymnasier forpligter sig til at anvende fremsendte logo. Nærværende beskrivelse af elementerne i kodekset linkes der til. Kodeks tages op til revision årligt såvel mellem partnere som internt på gymnasierne. Ethvert gymnasium vælger selv løbende, om man ønsker at være en del af initiativet. Udtrædelse meddeles skriftligt til Gymnasiefællesskabet i Roskilde.

Kodeksets bestemmelser træder i kraft med virkning fra 1.august 2017.

Ønsker du yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte Gymnasiefællesskabet som videreformidler kontakt til de deltagende skoler.

SANKTIONER OG PROCEDURER VED OVERTRÆDELSE AF REGLERNE

OVERTRÆDELSE AF REGLER

Sanktionering af overtrædelse af studie- og ordensreglerne

Ved overtrædelse af Rungsted Gymnasium lokale studie- og ordensregler, som ikke sanktioneres med en skriftlig advarsel, vil en eller flere af følgende sanktioner blive anvendt:

 • Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter.
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Gymnasiet registrerer i givet fald elevens fravær under udelukkelsen som fravær.
 • Forbud mod, at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel, under sit ophold på gymnasiet og i undervisningen, når og i den udstrækning dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet.
 • Tilbageholdelse i normalt højst et døgn af en eller flere af elevens private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel. Gymnasiets iværksættelse af en tilbageholdelse forudsætter, at eleven afleverer genstanden til gymnasiet. Eleven er forpligtet til umiddelbart at aflevere den eller de genstande, som gymnasiet har besluttet at tilbageholde, til gymnasiet. Hvis eleven ikke opfylder denne forpligtelse, kan gymnasiet træffe beslutning om at iværksætte en relevant sanktion herfor. Dette fritager dog ikke eleven fra pligten til at aflevere genstanden. Gymnasiet kan fastsætte i studie- og ordensreglerne, at en tilbageholdelse af praktiske eller pædagogiske grunde kan opretholdes ud over det tidspunkt, hvor gymnasiets tilbud ophører.
 • Henvisning af eleven til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene. Dette gælder navnlig ved alvorlig eller gentagen snyd eller lignende uretmæssig adfærd. Gymnasiet træffer så vidt muligt afgørelse herom senest en måned før offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse. Gymnasiet giver ikke afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i det pågældende fag eller fagene, og allerede givne afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i faget eller fagene bortfalder.
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis gymnasiet træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin. Gymnasiet træffer så vidt muligt afgørelse herom senest en måned før offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse.
 • Bortvisning fra gymnasiet eller en afdeling af gymnasiet og overflytning til en anden institution eller en afdeling af gymnasiet med henblik på, at eleven gennemfører sin uddannelse der. Overflytning til en anden institution sker efter forudgående aftale mellem den afgivende og den modtagende institution. Hvis eleven har tilsagn om overflytning til en anden bestemt institution, som eleven ønsker at overflytte til, hvis eleven bliver bortvist fra sin institution, træffer den afgivende institution beslutning om overflytning af eleven til denne institution. Gymnasiet kan kun træffe beslutning om denne sanktion, hvis den ikke tidligere i elevens gymnasiale uddannelsesforløb er anvendt over for eleven.
 • Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.

TILBAGE TIL ORDENSREGLER

Midlertidig hjemsendelse og midlertidig begrænset adgang til gymnasiet, mens sagen behandles

Som led i behandlingen af en sag efter dette regelsæt kan Rungsted Gymnasium beslutte at
hjemsende den pågældende elev midlertidigt eller at begrænse elevens adgang til gymnasiet
midlertidigt, mens sagen undersøges nærmere.

Midlertidig hjemsendelse eller midlertidig begrænset adgang til gymnasiet er muligt i følgende situationer:

 • Situationer, hvor det anses for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på gymnasiet om overholdelsen af gymnasiets studie- og ordensregler. Dette kan f.eks. være tilfældet, når det er anmeldt til politiet, at eleven har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på gymnasiet, og som i givet fald vil kunne medføre en permanent bortvisning.
 • Situationer, hvor det anses for påkrævet for at opretholde ordenen og samværet på gymnasiet og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen.

Betingede sanktioner

Rungsted Gymnasium kan træffe afgørelse om, at en konkret sanktion alene iværksættes, såfremt eleven overtræder reglerne igen inden for en nærmere bestemt periode.

Rungsted Gymnasium kan også fastsætte vilkår for en betinget sanktion, som er pædagogisk begrundet, for eksempel:

 • Inden en nærmere frist udbedrer eleven skadevirkningerne som følge af elevens overtrædelse af studie- og ordensreglerne.
 • Inden en nærmere frist gennemfører eleven på en tilfredsstillende måde nærmere bestemte aktiviteter og lignende, som er egnede til at forebygge, at eleven gentager den skete eller andre relevante overtrædelser af studie- og ordensreglerne, eller egnede til, at eleven og eventuelt forurettede elever, ansatte eller andre gennem mægling bliver forligt eller forsonet.

Forvaltningsretlige principper

Når Rungsted Gymnasium træffer en afgørelse om iværksættelse af en sanktion i medfør af studieog ordensreglerne, bortset fra en mundtligt eller skriftlig pædagogisk tilrettevisning, gælder følgende regler:

 • Bestemmelserne i forvaltningsloven, herunder bestemmelserne om habilitet, partshøring, begrundelse og klagevejledning. For elever, der er undergivet forældremyndighed, inddrager, informerer og partshører gymnasiet forældremyndighedens indehaver særskilt ved sagens indledning, behandling og afgørelse.
 • Gymnasiet træffer sin afgørelse på et retligt grundlag og med et indhold, der er sagligt, herunder med en sanktion, der er rimelig og relevant i forhold til den eller de konkrete overtrædelser af gymnasiets studie- og ordensregler.

TILBAGE TIL ORDENSREGLER