EKSAMEN I AP og NV

På Rungsted Gymnasium afholdes prøverne i AP og NV over tre dage for alle 1g-klasser. Prøverne afholdes inden studieretningsstart. Der er ingen anden undervisning disse dage. Det vil fremgå af elevernes skema, hvornår de skal til henholdsvis AP- og NV-eksamen. Husk at møde op i god tid inden – og mindst en halv time før din prøve. Praktisk information om AP- og NV-eksamen sendes til eleverne via Lectio forud for prøven.

 

AP – almen sprogforståelse

Den afsluttende prøve i AP er en individuel skriftlig prøve.

Bedømmelsen
Eleverne skal kunne:

– anvende viden om grammatik, semantik og pragmatik til at gøre sproglige iagttagelser i tekster på dansk og de sprog, de møder i gymnasiet, samt i egne tekster
– foretage syntaktisk analyse i teksteksempler fra latin, dansk og moderne fremmedsprog
– belyse forskelle mellem de sprog, de møder i gymnasiet
– anvende viden om latin og sproghistorie til at redegøre for ordforråd og orddannelse i eksempler fra dansk og de sprog, de møder i gymnasiet
– anvende deres viden om latin og andre sprog til at belyse sammenhænge mellem sprog og kultur

 

NV – naturvidenskabeligt grundforløb

Den afsluttende prøve i NV er en individuel mundtlig prøve på ca. 20 minutters varighed, hvor to af dine lærere i naturvidenskabeligt grundforløb er til stede.

Prøvegrundlaget er alt dit arbejde i NV –  dvs. din fulde procesportfolio i OneNote klassenotesbogen, selve undervisningen og de gennemførte forsøg. Portfolioen skal være til stede ved prøvens afholdelse. Der gives ingen forberedelsestid.

Inden prøven i NV har du arbejdet i NV med at udvælge dele af din procesportfolio og lægge det i en eksamensportfolio.

Eksaminationen indledes med at du fremlægger udvalgte dele af eksamensportfolio. Prøven former sig derefter som en uddybende samtale mellem dig og dine lærere. I den uddybende samtale kan øvrige dele af procesportfolioen, undervisningen i NV og de gennemførte forsøg inddrages. Dvs. du skal have forberedt dig i hele procesportforlioen, da du kan blive spurgt ind til alle dele af NV-forløbet. Fristen for at være færdig med din proces-og eksamensportfolio aftales med lærerne og der vil være eksamenstræning op til prøven.

Fremlæggelsen af de udvalgte dele af eksamensportfolioen omfatter højst fem minutter af eksaminationstiden.

Bedømmelsen
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvor høj grad din mundtlige præstation lever op til de faglige mål:

– formulere og teste enkle hypotese ̶ gennemføre praktiske undersøgelser og eksperimenter såvel i felten som i laboratoriet under hensyntagen til sikkerhed
– opsamle, systematisere og behandle data med brug af forskellige repræsentationsformer
anvende modeller, som kvalitativt og kvantitativt beskriver enkle sammenhænge i omgivelserne, og kunne se modellernes muligheder og begrænsninger
– formidle et naturvidenskabeligt emne med relevante faglige begreber og repræsentationer
– demonstrere basal viden om naturvidenskabs identitet og metoder og anvendelse af matematik indenfor naturvidenskab.

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. Karakteren vægter 0,25 på det endelige eksamensbevis.

Mobiltelefon
I må ikke medbringe mobiltelefonen og I skal huske at lukke alt ned på computeren undtagen de programmer du skal anvende ved NV-prøven (OneNote m.m.). Hvis du tilgår facebook, andre sociale medier, nettjenester eller lignende (inkl. modtager notifikationer på skærmen) vil det anses som snyd og kan medføre bortvisning fra eksamen.

Sygdom
Kan du på grund af sygdom ikke møde op til AP- eller NV prøven, skal der omgående gives telefonisk besked til skolen på tlf. nr. 45863311 fra kl. 8.00.
Lægeattest/lægeerklæring skal derefter fremskaffes som dokumentation. Eleven afholder selv udgiften til den af gymnasiet anmodede dokumentation.