EKSAMEN I AP og NV

 

AP – almen sprogforståelse

På Rungsted Gymnasium afholdes prøverne i AP og NV over tre dage for alle 1g-klasser. Prøverne afholdes i starten af november inden studieretningsstart. Der er ingen anden undervisning disse dage. Det vil fremgå af elevernes skema, hvornår de skal til henholdsvis AP- og NV-eksamen.

Praktisk information om AP-eksamen sendes til eleverne via Lectio forud for prøven.

Sygdom
Kan du på grund af sygdom ikke møde op, skal der omgående gives besked til skolen telefonisk på 4586 3311 fra kl. 8:00 på dagen for prøven. Lægeattest eller lægeerklæring skal derefter fremskaffes og sendes eller afleveres på kontoret senest dagen efter din eksamen.

 

 

NV – naturvidenskabeligt grundforløb

Orientering om den afsluttende prøve i NV

Sted?
Alle NV-prøver foregår på A-gangen, 1. sal. Se dit eksamenslokale i Lectio.

Hvornår?
I dagene mandag d. 1.11. til onsdag d. 3.11. i uge 44. I Lectio kan du se hvilket tidspunkt, du skal til mundtlig prøve. Husk at møde op i god tid inden – og mindst en halv time før din mundtlige prøve.

Hvad?
Den afsluttende prøve i NV er en individuel mundtlig prøve på ca. 20 minutters varighed, hvor to af dine lærere i naturvidenskabeligt grundforløb er til stede.

Hvordan?
Prøvegrundlaget er alt dit arbejde i NV –  dvs. din fulde procesportfolio i OneNote klassenotesbogen, selve undervisningen og de gennemførte forsøg. Portfolioen skal være til stede ved prøvens afholdelse. Der gives ingen forberedelsestid.

Inden prøven i NV har du arbejdet i NV med at udvælge dele af din procesportfolio og lægge det i en eksamensportfolio.

Eksaminationen indledes med at du fremlægger udvalgte dele af eksamensportfolio. Prøven former sig derefter som en uddybende samtale mellem dig og dine lærere. I den uddybende samtale kan øvrige dele af procesportfolioen, undervisningen i NV og de gennemførte forsøg inddrages. Dvs. du skal have forberedt dig i hele procesportforlioen, da du kan blive spurgt ind til alle dele af NV-forløbet. Fristen for at være færdig med din proces-og eksamensportfolio aftales med lærerne og der vil være eksamenstræning op til prøven.

Fremlæggelsen af de udvalgte dele af eksamensportfolioen omfatter højst fem minutter af eksaminationstiden.

Bedømmelsen
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvor høj grad din mundtlige præstation lever op til de faglige mål:

formulere og teste enkle hypotese ̶ gennemføre praktiske undersøgelser og eksperimenter såvel i felten som i laboratoriet under hensyntagen til sikkerhed
opsamle, systematisere og behandle data med brug af forskellige repræsentationsformer
anvende modeller, som kvalitativt og kvantitativt beskriver enkle sammenhænge i omgivelserne, og kunne se modellernes muligheder og begrænsninger
formidle et naturvidenskabeligt emne med relevante faglige begreber og repræsentationer
demonstrere basal viden om naturvidenskabs identitet og metoder og anvendelse af matematik indenfor naturvidenskab.

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. Karakteren vægter 0,25 på det endelige eksamensbevis.

Mobiltelefon
I må ikke medbringe mobiltelefonen og I skal huske at lukke alt ned på computeren undtagen de programmer du skal anvende ved NV-prøven (OneNote m.m.). Hvis du tilgår facebook, andre sociale medier, nettjenester eller lignende (inkl. modtager notifikationer på skærmen) vil det anses som snyd og kan medføre bortvisning fra eksamen.

Sygdom
Kan du på grund af sygdom ikke møde op til prøven, skal der omgående gives telefonisk besked til skolen på tlf. nr. 45863311 fra kl. 8.00.
Lægeattest skal derefter fremskaffes.