matematik, rungsted gymnasium. georg mohr

TAL OG POLITIKKER – I LÆRINGSMILJØET

Læs herunder om Rungsted Gymnasiums læringsmiljø i tal, politikker, skolens kvalitet- og evalueringssystem samt studie- og ordensreglerne.

LÆRER UNDERVISER I MATEMATIK. RUNGSTED GYMNASIUM. tal og politikker

TAL

 

Karaktergennemsnit – eksamensresultat

2023: 7,4 (landsplan 7,5; socioøkonomisk reference (ikke oplyst))
2022: 7,9 (landsplan 7,6; socioøkonomisk reference 7,8)
2021: 8,2 (landsplan 7,7; socioøkonomisk reference 8,1)
2020: 7,8 (landsplan 7,6; socioøkonomisk reference 7,7)

 

Overgang til videregående uddannelse
(efter 30. september 2 skoleår efter studentereksamen)

2019/2020: RG 63,8 % (landsgennemsnit 55,2 %)
2018/2019: RG 75,1 % (landsgennemsnit 59,1 %)
2017/2018: RG 77,2 % (landsgennemsnit 62,6 %)
2016/2017: RG 74,8 % (landsgennemsnit 64,3 %)

 

 

Politikker

toggle-btn toggle-btn
Deltagerbetaling

Studieture og ekskursioner
Eleverne betaler selv for deres introtur, studieture og ekskursioner. Skolen betaler for lærernes rejser og udgifter.

Computer
Alle elever skal medbringe en velfungerende bærbar computer, og det forventes at den medbringes på alle skoledage. Du kan desværre ikke benytte chromebooks eller lignende.

Skolebus
Til elever der kommer nordfra har vi vores egen skolebus. Bussen er gratis. Den starter i Fredensborg og kører over Humlebæk st., stopper på Nivå st., Holmegårdscenteret og Kokkedal st. og kører retur igen om eftermiddagen. Vi koordinerer bustiderne, så de passer med busruterne: 150S, 384 og 500S.

Kantine
Vi har en god kantine på RG, hvor du kan købe mad og drikke.

Team RG
Som medlem af Team RG får du adgang til vores fitnessrum, bliver medlem af en løbeklub, deltager i idrætsevent og får mulighed for en ”buddyordning”

Ungdomskort
Du kan hente et ungdomskort på www.ungdomskort.dk

Matematik
Undervisningen i Matematik A og B anvender matematikprogrammer som fx Maple (som udleveres af skolen). Du kan derfor ikke benytte chromebooks eller lignende, da disse ikke kan afvikle Maple. Det kan være hensigtsmæssigt at supplere med en lommeregner i matematik. Din matematiklærer kan råde dig til de rette modeller.

Ordbøger
Er tilgængelige elektronisk, og du skal derfor ikke investere i disse. Det trådløse netværk samt Lectio får du login til, når du møder på skolen.

 

toggle-btn toggle-btn
Fastholdelse

Rungsteds Gymnasiums fastholdelsespolitik

 • En tidlig indsats over for 1.g-eleverne med henblik på fastholde gode studievaner og studiekompetencer fra starten af gymnasieforløbet.
 • En fælles målrettet pædagogisk indsats over for elever med for højt fravær i forhold til registrering af fysisk og skriftligt fravær.
 • At gøre eleverne bevidste om, at de går glip af læring ved fravær.
 • En opmærksomhed på at uddannelse og faglige fællesskaber forpligter.
toggle-btn toggle-btn
Person- og dataoplysninger (GDPR)

Rungsted Gymnasiums behandling af person- og dataoplysninger

Læs om vores  person- og datapoliti samt om sikker kommunikation her:
Person- og dataoplysninger

toggle-btn toggle-btn
Indkøbspolitik

Rungsted Gymnasium indkøbspolitik

Læs vores indkøbspolitik her:
Indkøbspolitik for Rungsted Gymnasium 2022

toggle-btn toggle-btn
Whistleblowerordningen

Rungsted Gymnasium whistleblowerordning

Læs vores whistleblowerordning her:
Rungsted RG Whistleblowerpolitik 2.0

Kvalitet og evalueringer

toggle-btn toggle-btn
Evaluering og kvalitetssystem

Formålet med evaluerings- og kvalitetssystemet er at medvirke til en åben evalueringskultur på RG, som er praktisk anvendelig, systematisk og med løbende selvevaluering og tilhørende opfølgningsplaner med henblik på positivt at udvikle og kvalitetssikre Rungsted Gymnasiums arbejdstrivsels- og læringsmiljø.

LINKS
Kvalitet-og-evalueringssystem-2023
Evalueringsplan – årshjul 2023
Den 3-årige evalueringsplan 2023-2026
Undervisningsevalueringsskabelon RG

 

toggle-btn toggle-btn
Elevtrivselsundersøgelser

Måling af elevtrivsel

Målingen af elevtrivsel på de gymnasiale uddannelser foregår hvert år mhp. at øge elevtrivslen på de enkelte uddannelsesinstitutioner i Danmark.

De nationale trivselsmålinger på de gymnasiale uddannelser ses på Undervisningsministeriets hjemmeside. Herunder fremkommer dels landsundersøgelsen, dels undersøgelsen på Rungsted Gymnasium (målinger af elevtrivsel) samt RG’s handle- og opfølgningsplan for ETU.

LINKS:

Elevtrivselsundersøgelse 2023
Arkiv: Måling af elevtrivsel 2022, 2021, 2020
ETU – handle- og opfølgningsplan

toggle-btn toggle-btn
Arbejdspladsundersøgelse – APV

APV – Arbejdspladsvurdering for Rungsted Gymnasium

Ansatte ved uddannelsesinstitutioner skal have deres arbejdsplads vurderet mindst hver tredje år. Arbejdspladsvurderingen skal desuden indeholde følgende fire elementer:

– Kortlæggelse af uddannelsesstedets fysiske og psykiske arbejdsmiljø
– Beskrivelse og vurdering af eventuelle arbejdsmiljøproblemer
– Udarbejdelse af en handlingsplan hvor det fremgår i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede problemer skal løses
– Forslag til retningslinjer for opfølgelse på handlingsplanen

De samme fire handlingstrin indgår også i vurderingen af elevernes undervisningsmiljø (UVM), men eleverne skal også have vurderet deres æstetiske undervisningsmiljø. Ansatte og elever og studerende har ofte på nogle områder sammenfaldende problemer, og det kan derfor være hensigtsmæssigt at udføre en samtidig og parallel APV og UVM for en uddannelsesinstitution.

APV’en for Rungsted Gymnasium – læs her:

Handlingsplan for APV på Rungsted Gymnasium, 2020

 

 

toggle-btn toggle-btn
Medarbejdertrivselundersøgelse – MTU

Medarbejdertrivselundersøgelse skal gennemføres hvert 3. år, og blev sidst gennemført 2021.

Handleplanen efter MTU 2021 kan ses her:
Handlingsplan for MTU på Rungsted Gymnasium

toggle-btn toggle-btn
Stresspolitik

Indledning
Målet med en stresshåndteringspolitik er at forebygge og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats og arbejdsmiljøet.

Stresshåndteringspolitikken skal fungere som en del af Rungsted Gymnasiums arbejde med at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø.

Gymnasierne er i disse år underlagt skrappe effektiviseringskrav, som stiller store krav til hele organisationen og til den enkelte medarbejder. Der stilles store krav til den enkelte medarbejders arbejdsindsats og parathed til at indgå i forandringer – det sidste ofte under et vist tidspres. Det er de vilkår, som alle på skolen er underlagt som en offentlig skole.

Stresshåndteringspolitikken skal derfor medvirke til at skabe procedurer til modvirkning af stress og tidlig identifikation af stress.

Med henblik på at sikre en løbende dialog om stresspolitikken tages emnet op på et personalemøde, ligesom den mindst en gang årligt skal tages op i Samarbejdsudvalget.

Forebyggelse og håndtering af stress skal indgå i MUS-samtaler i og Medarbejdertrivselsundersøgelser (MTU)

Som en del af personalepolitikken og forebyggelsen af stress opfordres alle ansatte til at tage del i sociale aktiviteter og bruge de faciliteter, skolen stiller til rådighed for de ansatte.

 

Stressansvarlighed på alle niveauer
Ansvaret for at undgå og/eller håndtere stressproblematikker i dagligdagen ligger på flere niveauer. Overordnet set er det ledelsen, som har ansvaret for at skabe trivsel for alle medarbejdere.

Både ledelse, medarbejdergruppen og den enkelt medarbejder kan medvirke til at forebygge og håndtere stress. Derfor er stresspolitikken opdelt i disse 3 niveauer.

 

Forebyggelse

Ledelsen

I det forebyggende arbejde skal ledelsen tage medansvar for medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø gennem det at:

 • skabe klarhed om roller og ansvar
 • tilstræbe gennemsigtighed, retfærdighed og en så høj grad af forudsigelighed som muligt
 • give medarbejderne tydelig og konstruktiv feedback
 • sikre medindflydelse og medbestemmelse gennem dialog og information i de relevante fora før væsentlige beslutninger træffes
 • sikre en god planlægning og sammenhæng mellem opgaver og resurser
 • sikre at information til personalet om organisationens overordnede mål og beslutningsveje
 • tage henvendelser alvorligt, at være lyttende og handlende i forhold til de problemstillinger, som medarbejderne tager
 • indgå i en dialog om prioritering af den enkelte medarbejders arbejdsopgaver
 • sikre medarbejdernes muligheder for at passe deres kerneydelser
 • skabe gode fysiske muligheder for arbejdsro
 • at støtte op omkring en god pausekultur på skolen

Det kræver at ledelsen har fokus på

 • til stadighed at arbejde på at have de fornødne kompetencer
 • at holde sig i balance og uden stress
 • at holde fokus på personaleledelse
 • at holde fokus på mål, struktur og styring
 • at holde fokus på prioritering af opgaver

Medarbejderne

I det forebyggende arbejde skal medarbejdergruppen tage medansvar for det psykiske arbejdsmiljø gennem det at:

 • skabe klarhed om roller og ansvar i teams og andre samarbejdsrelationer
 • være opmærksomme på hinanden, støtte og opmuntre
 • give hinanden konstruktiv feedback til sikring af trivsel i dagligdagen
 • arbejde på en konstruktiv dialog om succeser og problematikker i dagligdagen – hvorfor lykkes noget (ikke)?, hvordan lykkes noget (ikke)?
 • sikre en god planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet i fælles projekter
 • overholde indgåede aftaler
 •  have respekt for hinanden. Det skaber tryghed til, at den enkelte kan sige fra
 • hjælpe hinanden
 • at støtte op omkring en god pausekultur på skolen

Det kræver at medarbejderne har fokus på:

 • til stadighed at være fælles ansvar bevidst som medskaber af det gode psykiske arbejdsmiljø
 • at holde sig i balance og uden stress
 • at holde fokus på arbejdsgruppens trivsel
 • at være opmærksom på hinandens stresssignaler
 • at sikre professionalisme i forhold til elever og kolleger

 

Den enkelte medarbejder

I det forebyggende arbejde, skal den enkelte medarbejder tage medansvar for det psykiske arbejdsmiljø gennem det at:

 • sikre sig klarhed over egen rolle og ansvar i dialog med kolleger og nærmeste leder
 • melde uklarheder og konflikter ud i tide til MUS-leder og/eller tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant
 • deltage aktivt i en konstruktiv dialog om succeser og problematikker i dagligdagen – hvorfor lykkes noget (ikke)?, hvordan lykkes noget (ikke)?
 • sikre klarhed over forventninger til egen arbejdsindsats og samarbejde
 • være klar i forventninger til kolleger mht. samarbejde og kommunikation
 • sikre en god planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, såvel for det daglige arbejde som i spidsbelastninger (prioritering og overblik)
 • acceptere korte perioder med et intensivt arbejdspres
 • at støtte op omkring en god pausekultur på skolen

Det kræver, at den enkelte medarbejder har fokus på:

 • til stadighed at være sit ansvar bevidst som medskaber af det gode psykiske arbejdsmiljø
 • at holde i balance og uden stress ved at kende egne stresssignaler og værdier
 • holder fokus på arbejdsgruppens trivsel

Håndtering

Hvis en medarbejder er stressramt i dagligdagen er det:

Lederens ansvar at:

 • være opmærksom og tage hånd om en medarbejder så snart der udvises tegn på stress
 • at tage kollegahenvendelser alvorligt og handle i umiddelbar forbindelse med henvendelsen
 • opgaver bliver prioriteret/flyttet og problemer bliver løst
 • opfordre den stressramte til samtale med nærmeste leder

Medarbejdernes ansvar at:

 • forsøge at tale med den stressramte om problematikken
 • at kontakte tillidsrepræsentant og/eller arbejdsmiljørepræsentant
 • at henvende sig til nærmeste leder

Den enkeltes ansvar at:

 • bede om hjælp ved at tale med kollega og nærmeste leder og arbejde på at få afbalanceret situationen
 • sige hensigtsmæssigt til og fra ift. personlige ressourcer

 

Ved stressrelateret sygdom:

Det er ledelsens  ansvar, at:

 • aftale med den sygemeldte, om rektor skal kontakte medarbejderen. Dette sker normalt senest 14 dage efter sygemelding.
 • have kontakt med medarbejderen igennem hele sygeforløbet
 • tage initiativ til en dialog om hvad stresskilden/kilderne er – når medarbejderen er klar til at tale om det – i samarbejde med tillidsrepræsentanten.

Hvad gør lederen i forhold til resten af medarbejdergruppen?

 • Skaber sig et overblik over om dette er et enkeltstående tilfælde eller et symptom på generelle stressproblemer i medarbejdergruppen

Det er medarbejdernes ansvar, at:

 • give kollegaen ro i sygefraværsperioden, al kontakt skal være positiv kontakt, dvs. ingen meldinger fra jobbet med mindre den sygemeldte udtrykkeligt beder om det, evt. aftale indbyrdes, hvem der kontakter den sygemeldte
 • at være samarbejdsvillige ift ledelsens arbejde med at undersøge stressorer for den sygemeldte og gruppen som helhed
 • tale konstruktivt om stressproblematikker gennem at søge løsninger for den stressramte og for alle i fremtiden

Tilbage på arbejdet

Det er lederens ansvar at:

 • Aftale et møde med medarbejderen inden arbejdet genoptages, evt. hvor tillidsrepræsentanten deltager. Der er 4 formål med mødet:

– at identificere stresskilden/kilderne

– at aftale hvilke ting, der skal ændres i arbejdssituationen

– at aftale hvordan den pågældende vender tilbage, herunder arbejdstid

– at aftale hvordan kollegaer involveres og hvad de informeres om

 • have en tæt dialog med medarbejderen om reaktioner på tilbagekomsten
 • sikre, at arbejdsopgaverne passer til den aftalte arbejdstid, samt at der langsomt i takt med at medarbejderen går op i arbejdstid bliver tilført flere opgaver
 • skabe ro og være buffer i forhold til omverdenen

Det er medarbejdernes ansvar at:

 • være forstående i forhold til en tilbagekomstordning med nedsat arbejdsfunktion, ændrede opgaver, nedsat tid
 • tale åbent om daglige stressproblematikker og deres løsning
 • at være i dialog med nærmeste leder, hvis der opstår problemer

Den enkelte medarbejder skal vide, at:

 • man bliver kontaktet af rektor  i sygefraværsperioden
 • man skal være med til at planlægge egen tilbagekomst når man er klar
 • at GL og andre fagforeningen har mulighed for at stille psykologbistand til rådighed

 

toggle-btn toggle-btn
Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurderingen skal gennemføres hvert 3. år, og blev sidst gennemført 2022.

Undersøgelsen er en vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på Rungsted Gymnasium.

Se seneste undersøgelser her:
2023 undervisningsmiljøundersøgelse
2022 undervisningsmiljøundersøgelse

Beskrivelse af kortlægning og konkrete ændringstiltag
I store træk er eleverne tilfredse med deres undervisningsmiljø.

På baggrund af evalueringen har vi iværksat flere tiltag: Nye elevtoiletter, omklædning ombygget i idræt, ventilationssystem udskiftet og der er solceller på vej.

Vi følger op på undervisningsmiljøvurderingen, løbende og når der sker ændringer med betydning for undervisningsmiljøet.

 

 

COMPUTERSKÆRM. RUNGSTED GYMNASIUM

VÆRD AT VIDE

STUDIE- OG ORDENSREGLER

Vi har samlet alle regler og politikker, som RG-elever skal efterleve. Det være sig studie- og ordensregler, festreglementer, eksamens- og lectioregler med mere.