Elever der sidder til skriftlig eksamen i idrætshallen

Eksamen

 

Antal eksamener og prøver
Man skal aflægge 10 prøver i alt (skriftlige + mundtlige). I de 10 prøver indgår Studieretningsprojektet (SRP) med tilhørende mundtlig eksamen og skriftlig eksamen i dansk. Disse er obligatoriske. Derudover er der prøve i  naturvidenskab (NV) og almen sprogforståelse (AP), hvis karakterer tæller med på eksamensbeviset.

Man skal som udgangspunkt efter 2.g have været oppe i mindst to prøver. Det er kun prøver på det højeste niveau, man har faget, der tæller. Dvs. har man været til eksamen i et fag i 1.g – og vælger dette som valgfag i 3.g – tæller 1.g prøven ikke med i de 10 prøver.

Hvis man har flere end 4 A-fag skal man også op til en ekstra prøve pr. ekstra A-fag. Alle øvrige prøver sker der lodtrækning iblandt – dog sådan at i A-fag med både skriftlig og mundtlig eksamensmulighed, der kommer man op i mindst et af disse.

> I finder mere information om eksamen på undervisningsministeriets hjemmeside. Her finder I kalendere og oversigter for gymnasiale uddannelsers prøver og eksamen. Der er en prøvekalender, administrativ kalender og censorudvekslingsplaner: Klik her

> Gymnasiet gennemfører terminsprøver i marts måned for 2.g og 3.g’ernes skriftlige eksamensfag og årsprøver for 1.g og 2.g’erne i maj og juni måned. Prøverne vil fremgå af Lectiokalenderen: Klik her

> Betingelser for deltagelse i prøve og eksamener, anvendelse af hjælpemidler samt særlige prøvevilkår henvises til dels Eksamensbekendtgørelsen og Gymnasiebekendtgørelsen.

 

Eksamensbevis
Eksamensbeviset indeholder samtlige årskarakterer (på fagets højeste niveau) samt eksamenskarakterer.

Karaktererne har forskellig vægt. A-niveauer har vægt 2, B-niveauer 1,5 og C-niveauer 1.
I fag med skriftlig karakter fordeles vægten ligeligt mellem skriftlige og mundtlige karakterer.
NV og AP har hver en vægt på 0,25 mens SRP har vægt 2.
Der udregnes ét samlet gennemsnit.

 

Forud for eksamen
Der orienteres om de gældende regler ved en eksamensorientering forud for eksamensperiodens begyndelse. Du har pligt til at deltage i eksamensorienteringen.
Din personlige eksamensplan vil fra tidspunktet for offentliggørelse af eksamensplanen være tilgængelig på Lectio, og du er selv ansvarlig for at holde dig orienteret om fag,
datoer og tidspunkter for dine eksamener.

Ved de skriftlige eksamener gælder, at du senest en halv time før eksamens start skal være klar, dvs. have lagt bøger frem og opstillet computer samt testet at dit udstyr virker. Ved
mundtlig eksamen skal du møde senest en eksaminationstid før det planlagt tidspunkt for din egen eksamination. Din eksamen kan med én dags varsel blive ændret. Du vil i så fald
blive kontaktet personligt. Husk også løbende i eksamensperioden at holde dig opdateret på Lectio om eksamensdatoer og –tidspunkter.

 

Eksamenssnyd
Eksamenssnyd medfører bortvisning fra den pågældende prøve, og du kan tidligst komme til eksamen i det pågældende fag igen ved den næste ordinære eksamenstermin. Hvis du under et prøveforløb overtræder skolens eksamensregler eller udviser forstyrrende, truende eller voldelig adfærd, kan skolen bortvise dig fra prøven. Din præstation kan herefter ikke bedømmes. Såfremt bortvisning finder sted, er det først muligt at gå til eksamen igen ved den næste ordinære eksamenstermin. Du skal under eksamen efterleve principper for god opførsel samt overholde regler om eksamen udstukket af eksamensbekendtgørelsen, pt BEK nr 862 af 16/08/2012.

Snyd ved mundtlige og skriftlige års- og terminsprøver behandles efter samme retningslinjer som ved officielle prøver, dvs. at en elev, som ved en prøve gribes i at snyde bortvises fra den pågældende prøve, jf. eksamensbekendtgørelsen. Da snyd med opgaver tæller som ikke-afleverede opgaver, kan snyd i sidste ende betyde, at du bliver henvist til eksamen i alle fag, bliver frataget retten til at gå til eksamen i et eller flere fag eller blive bortvist fra skolen. I forbindelse med de skriftlige prøver forbeholder skolen sig ret til at foretage stikprøvekontrol af, om man har brugt sin computer til at kommunikere med omverdenen. Det samme gælder, hvis man har en mobiltelefon på sig. Hvis dette viser sig at være tilfældet, betragtes det som snyd og den pågældende elev bortvises fra den pågældende prøve, jf. eksamensbekendtgørelsen.

 

Sygdom
Bliver du syg, eller er du på anden måde uforskyldt forhindret i at gennemføre en prøve, kan du komme til sygeeksamen. Sygdommen skal være dokumenteret med en
lægeerklæring eller lægeattest. Du skal give skolen besked hurtigst muligt og senest kl. 8 om morgenen på dagen for din eksamen om dit eventuelle sygefravær.

 

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over en årskarakter, eksamenskarakter (skriftlig eller mundtlig) skal du henvende dig til ledelsen på Rungsted Gymnasium.

Gå til denne side: https://rungsted-gym.dk/klage/