eksamen elever sidder i idrætssal på rungsted gymnasium

EKSAMEN

På denne side fremgår de gængse informationer og retningslinjer om eksamener og prøver, skriftlige som mundtlige, på Rungsted Gymnasium.

God fornøjelse!

Antal eksamener og prøver

Man skal på STX aflægge 10 prøver i alt (skriftlige + mundtlige). I de 10 prøver indgår Studieretningsprojektet (SRP) med tilhørende mundtlig eksamen samt skriftlig eksamen i dansk. Disse to er obligatoriske. Derudover er der prøve i  naturvidenskab (NV) og almen sprogforståelse (AP), hvis karakterer tæller med på eksamensbeviset.

Man skal som udgangspunkt efter 2.g have været oppe i mindst tre prøver. Det er kun prøver på det højeste niveau, man har faget, der tæller. Dvs. har man været til eksamen i et fag i 1.g – og vælger dette som valgfag i 3.g – tæller 1.g prøven ikke med i de 10 prøver.

Hvis man har flere end fire A-niveau fag skal man op til en ekstra prøve pr. ekstra A-fag. Alle øvrige prøver sker efter lodtrækning – dog sådan at i både A-og B-fag med skriftlig og mundtlig eksamensmulighed, vil man komme op i mindst et af disse.

Gymnasiet gennemfører terminsprøver i forårssemesteret for 2.g og 3.g’ernes skriftlige eksamensfag og årsprøver for 1.g og 2.g’erne . Prøverne vil fremgå af Lectio.

Betingelser for deltagelse i prøve og eksamener, anvendelse af hjælpemidler samt særlige prøvevilkår henvises til dels Eksamensbekendtgørelsen og Gymnasiebekendtgørelsen.

 

Forud for eksamen

Forud for eksamen og eksamensperiodens begyndelse orienteres der om de gældende regler ved en eksamensorientering. Din personlige eksamensplan vil fra tidspunktet for offentliggørelse af eksamensplanen være tilgængelig på Lectio, og du er selv ansvarlig for at holde dig orienteret om fag, datoer og tidspunkter for dine eksamener.

 

Skriftlige prøver

Ved de skriftlige prøver gælder, at du skal ankomme i god tid før eksamensstart. Tidspunktet vil fremgå i Lectio. Du skal gøre din computer klar inden eksamensstart og eksamensbelæring. Der vil være en fælles eksamensbelæring et kvarter før eksamen starter, hvor reglerne for den pågældende eksamen gennemgås.

Inden en skriftlig prøve eller eksamen skal eleven:

 1. Opdatere og genstarte din computer og programmer. Du er selv ansvarlig for, at dit udstyr virker til eksamen.
 2. Du er selv ansvarlig for at medbringe computer, headset, bøger og noter mm. som er tilladt til den pågældende prøve. Skolen udlåner ikke udstyr.
 3. Du skal sørge for at have downloadet Office-pakken, da man ikke må benytte browserbaserede programmer som fx Google docs.
 4. Det anbefales, at du har mere end én browser installeret, da vi har set at den ene kan fejle. Her anbefaler vi ud over standard browsere at installere Chrome eller Firefox.
 5. Hvis du har noter i “skyen” (online), skal du huske at downloade en kopi af dine noter til din computer, da det IKKE er tilladt at anvende dokumenter i skyen (Google drev, Onedrive m.m.). Du skal deaktivere muligheden for adgang til tjenester og programmer, hvor du kan kommunikere med andre. Du skal desuden sikre dig, at din faglærer har fortalt dig, hvad der er tilladt af hjælpemidler.
 6. Tilladte hjælpemidler afhænger af eksamen/prøven, men som hovedregel er dine OneNotes tilladt at tilgå via web
 7. Du skal teste om dit MitID, Lectio-login og adgange til eventuelle læringsportaler virker inden prøven. Det kan f.eks. være Minlæring eller Systime.

 

Under skriftlig eksamen/prøve:

 1. Test din computer ved ankomst til eksamen, og at du kan komme på det trådløse netværk.
 2. Husk løbende at GEMME opgaven undervejs.
 3. Du må ikke låne noget som helst af andre under eksamen/prøven.
 4. Aflevering af prøver digitalt: Lav din aflevering om til pdf, og aflever digitalt. Tjek du har afleveret den rette version.
 5. ExamCookie skal være aktiveret på din computer under hele prøvens forløb. Selvom du har afleveret din opgave før tid, må du først deaktivere programmet inden du fysisk forlader prøven.

 

 

Mundtlige prøver

Kom i god tid. Ved de mundtlige prøver gælder, at du skal møde senest en eksaminationstid før det planlagt tidspunkt for din egen eksamination. Din eksamen kan med én dags varsel blive ændret. Du vil i så fald blive kontaktet personligt. Husk også løbende i eksamensperioden at holde dig opdateret på Lectio om eksamensdatoer og –tidspunkter. Du er selv ansvarlig for at medbringe computer, headset, bøger og noter mm. som er tilladt til den pågældende prøve.

Prøvens start

 • Husk at møde i god tid – senest en eksaminationstid før det planlagt tidspunkt for din egen eksamination.
 • Du må ikke medbringe mobiltelefoner eller andet udstyr, du kan kommunikere elektronisk med. Disse afleveres (slukket) til læreren inden du trækker spørgsmål. Hvis din faglærer har sagt, at der kan forekomme lydfiler til eksamen, skal du medbringe høretelefoner. Men høretelefoner må ikke bruges til at høre musik eller andet.
 • I fag med 24 timers forberedelse trækkes spørgsmålene to gange: Kl. 8.00 og kl. 12.00. Dit mødetidspunkt fremgår af Lectio. 24-timers trækning foregår som regel i fællessalen eller på administrationsgangen. Kom til tiden!
 • For alle mundtlige eksamener: Når du har trukket dit spørgsmål, så er prøven begyndt. Det betyder, at der skal gives en bedømmelse.

Tilladte hjælpemidler

 • Dine faglærere orienterer dig om tilladte hjælpemidler i forberedelsestiden på skolen inden eksamen/prøven.
 • Du må gerne medbringe din computer til de mundtlige eksaminer. Du skal dog deaktivere alle programmer, der kan kommunikere med omverden, samt have downloadet alle dokumenter og noter fra skyen (onenotes, etc). Hvis I har anvendt særlige iBøger, der kun kan tilgås via nettet, så er adgang til disse specifikke sider tilladt. Men spørg din faglærer. Ordbogen.com (med unilogin) er også tilladt.
 • Skolens gangvagter kan komme på kontrolbesøg i forberedelsestiden – det kan også være, at der er en vagt i forberedelseslokalet.

Eksamenssnyd

Eksamenssnyd medfører bortvisning fra den pågældende prøve eller tildeling af karakteren -3. Skolen skal på baggrund af en konkret vurdering afgøre, om en eksaminand ved bekræftet formodning om snyd skal tildeles karakteren -3, eller om den pågældende skal bortvises fra prøven og kan aflægge prøven på et senere tidspunkt.

Hvis du under et prøveforløb overtræder skolens eksamensregler eller udviser forstyrrende, truende eller voldelig adfærd, kan skolen ligeledes bortvise dig fra prøven. Din præstation kan herefter ikke bedømmes. Såfremt bortvisning finder sted, er det først muligt at gå til eksamen igen ved den næste ordinære eksamenstermin. Du skal under eksamen efterleve principper for god opførsel samt overholde regler om eksamen udstukket af eksamensbekendtgørelsen.

I forbindelse med de skriftlige prøver forbeholder skolen sig ret til at foretage stikprøvekontrol af, om man har brugt sin computer til at kommunikere med omverdenen. Hvis dette viser sig at være tilfældet, betragtes det som snyd og den pågældende elev bortvises fra den pågældende prøve, jf. eksamensbekendtgørelsen. Mobiltelefoner skal medbringes, hvis der skal tilgås adgang til MitId (fx Netprøver), men må ikke benyttes til selve eksamenen.

Ved de mundtlige eksamener afleveres mobiltelefonen til din eksaminator inden prøven.

Sygdom

Bliver du syg, kan du komme til sygeeksamen. Lægeattest/lægeerklæring skal derefter fremskaffes som dokumentation. Eleven afholder selv udgiften til den af gymnasiet anmodede dokumentation. Du skal give skolen besked hurtigst muligt og fra kl. 8 om morgenen på dagen for din eksamen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over en afsluttende standpunktskarakter, eksamenskarakter (skriftlig eller mundtlig) skal du henvende dig til ledelsen på Rungsted Gymnasium.

Gå til denne side: https://rungsted-gym.dk/klagevejledning/

 

 

Eksamensbevis

Eksamensbeviset indeholder samtlige afsluttende standpunktskarakterer (på fagets højeste niveau) samt eksamenskarakterer.

Karaktererne har forskellig vægt. A-niveauer har vægt 2, B-niveauer 1,5 og C-niveauer 1.
I fag med skriftlig karakter fordeles vægten ligeligt mellem skriftlige og mundtlige karakterer.
NV og AP har hver en vægt på 0,25 mens SRP har vægt 2.
Et ekstra fag på A-niveau giver en justering med 1,03 og to ekstra fag en justering med 1,06.
Der udregnes ét samlet gennemsnit.

eksamen

CENSOR

TIL DIG DER SKAL VÆRE CENSOR

Vi har lavet denne side til dig, der skal være censor.

sprog og samfund rungsted gymnasium

AP OG NV

EKSAMEN I AP OG NV

Læs her om alt der er værd at vide om eksamen i almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb.

KLAGER

KLAGEVEJLEDNING

Hvis du vil klage over en karakter, så skal du følge en bestemt procedure.