Eksamen

I finder information om eksamen på undervisningsministeriets hjemmeside. Her finder I kalendere og oversigter for gymnasiale uddannelsers prøver og eksamen. Der er en prøvekalender, administrativ kalender og censorudvekslingsplaner: Klik her

Gymnasiet gennemfører terminsprøver i marts måned for 2.g og 3.g’ernes skriftlige eksamensfag og årsprøver for 1.g og 2.g’erne i maj og juni måned. Prøverne vil fremgå af Lectiokalenderen: Klik her

Japansk Selvstuderende

På Rungsted Gymnasium udbyder vi som det eneste gymnasium i Danmark japansk som fremmedsprog. Vi tilbyder også, at elever, der ikke går på gymnasiet, kan gå til eksamen i japansk som selvstuderende. Som selvstuderende skal man til både skriftlig og mundtlig eksamen på samme vilkår som elever, der følger undervisningen på gymnasiet.

Man kan tilmelde sig eksamen i japansk som selvstuderende ved at kontakte skolens kontor. Fristen for tilmelding som selvstuderende til sommereksamen er d. 10 februar.

Når man er tilmeldt som selvstuderende, er der ikke undervisning i faget, men det forventes at man selv sætter sig ind i det stof, man skal til eksamen i. Læreren fra Rungsted Gymnasium, der vil stå for eksamen, vil efter tilmeldingsfristen orientere om, hvilket materiale der skal bruges til at forberede sig til eksamen.

 

Forud for eksamen

Der orienteres om de gældende regler ved en eksamensorientering forud for eksamensperiodens begyndelse. Du har pligt til at deltage i eksamensorienteringen.
Din personlige eksamensplan vil fra tidspunktet for offentliggørelse af eksamensplanen være tilgængelig på Lectio, og du er selv ansvarlig for at holde dig orienteret om fag,
datoer og tidspunkter for dine eksamener.

Ved de skriftlige eksamener gælder, at du senest en halv time før eksamens start skal være klar, dvs. have lagt bøger frem og opstillet computer samt testet at dit udstyr virker. Ved
mundtlig eksamen skal du møde senest en eksaminationstid før det planlagt tidspunkt for din egen eksamination. Din eksamen kan med én dags varsel blive ændret. Du vil i så fald
blive kontaktet personligt. Husk også løbende i eksamensperioden at holde dig opdateret på Lectio om eksamensdatoer og –tidspunkter

Eksamenssnyd

Eksamenssnyd medfører bortvisning fra den pågældende prøve, og du kan tidligst komme til eksamen i det pågældende fag igen ved den næste ordinære eksamenstermin. Hvis du
under et prøveforløb overtræder skolens eksamensregler eller udviser forstyrrende, truende eller voldelig adfærd, kan skolen bortvise dig fra prøven. Din præstation kan
herefter ikke bedømmes. Såfremt bortvisning finder sted, er det først muligt at gå til eksamen igen ved den næste ordinære eksamenstermin. Du skal under eksamen efterleve principper for god opførsel samt overholde regler om eksamen udstukket af eksamensbekendtgørelsen, pt BEK nr 862 af 16/08/2012.

Snyd ved mundtlige og skriftlige års- og terminsprøver behandles efter samme retningslinjer som ved officielle prøver, dvs. at en elev, som ved en prøve gribes i at snyde bortvises fra den pågældende prøve, jf. eksamensbekendtgørelsen. Da snyd med opgaver tæller som ikke-afleverede opgaver, kan snyd i sidste ende betyde, at du bliver henvist til eksamen i alle fag, bliver frataget retten til at gå til eksamen i et eller flere fag eller blive bortvist fra skolen. I forbindelse med de skriftlige prøver forbeholder skolen sig ret til at foretage stikprøvekontrol af, om man har brugt sin computer til at kommunikere med omverdenen. Det samme gælder, hvis man har en mobiltelefon på sig. Hvis dette viser sig at være tilfældet, betragtes det som snyd og den pågældende elev bortvises fra den pågældende prøve, jf. eksamensbekendtgørelsen.

Sygdom

Bliver du syg, eller er du på anden måde uforskyldt forhindret i at gennemføre en prøve, kan du komme til sygeeksamen. Sygdommen skal være dokumenteret med en
lægeerklæring eller lægeattest. Du skal give skolen besked hurtigst muligt og senest kl. 8 om morgenen på dagen for din eksamen om dit eventuelle sygefravær.