Antimobbepolitik

En antimobbepolitik giver fælles retningslinjer for arbejdet med mobning ved at beskrive, hvordan uddannelsesinstitutionen vil forebygge og håndtere mobning i praksis.

Værdigrundlag for antimobbepolitik

På Rungsted Gymnasium er vi alle forskellige, men vi har en pligt til at bidrage til og værne om vores fællesskab. Alle skal føle sig velkomne og have et positivt tilhørsforhold til vores skole/arbejdsplads.

Definition af mobning og digital mobning

Mobning defineres som det at udsætte et menneske for en pågående, vedvarende, utrygskabende og ekskluderende adfærd, som fratager den enkelte persons/gruppes integritet. Mobning har ofte systematisk karakter. Den kan være tydelig og italesat eller tavs i forbindelse med skjulte handlinger (eks ved mimik). Mobning finder ofte sted i fællesskaber, som den enkelte ikke kan trække sig fra; skole, arbejdsplads, fritidstilbud osv. Digital mobning, som foregår på de sociale medier, er ofte med til at tydeliggøre den unges sårbare og ekskluderede position. Den kan foregå på alle timer i døgnet og kan bestå i billeder, kommentarer som hastigt og ucensureret deles uden for kontrol af den mobbede, hvilket yderligere skaber en følelse af utryghed og eksklusion

Forebyggelse af mobning

Hvis det opdages eller der er mistanke om pågående mobning, skal det tages alvorligt fra første færd, og der stilles forventninger til at alle elever, medarbejdere samt hele ledelsen og det administrative personale reagerer, hvis en elev ikke trives. Uanset om der er tale om mobning eller ej. Det er afgørende for vores unge mennesker, at deres oplevelser og følelser anerkendes, og at der arbejdes målrettet med at bekæmpe eventuel mistrivsel.

På Rungsted Gymnasium forbereder vi unge mennesker fagligt og socialt på fremtiden. Vi uddanner og danner hele mennesker. Det gør vi bl.a. igennem klare rammer i forbindelse med undervisningen. Vi anser det derfor for vigtigt, at vi taler med eleverne og inddrager dem i vedligeholdelsen af fællesskaberne. Vi lægger vægt på åbne og tillidsfulde samtaler om den gode klasserumskultur og gode faglige og sociale fællesskaber.

Klassens lærere har stor betydning for, om eleverne har det godt. Derfor er det naturligt, at klassens studieleder herunder klasseteam spiller en væsentlig rolle – sammen med klassens studievejleder – når der skal værnes om fællesskabet i klassen. Det er i den sammenhæng vigtigt, at elever, lærere og ledelsen løbende vedligeholder fællesskaberne og samtidig er opmærksom på tegn på mobning.

Gymnasiets handlingsplan i forbindelse med mobning

Elever

Hvis du eller dine kammerater komme ud for mobning, er det vigtigt at du siger fra. Det er aldrig forkert at sige fra over for mobning. Vi vil ikke se på, at nogen bliver skubbet ud af fællesskabet. Derfor er det vigtigt, at du finder en medarbejder på skolen, som du kan betro dig til, så mobningen kan blive stoppet. Tag gerne fat i din Studieleder eller Studievejleder.

Medarbejdere

Hvis du som medarbejder oplever mobning blandt eleverne, er det vigtigt, at du straks støtter den mobbede. Det er vigtigt, du giver eleven mulighed for at tale om hændelsen. Tag dig derfor tid til at tale med eleven eller henvis til/skab kontakt til elevens Studieleder eller Studievejleder.

Ledelse

Ledelsen skal sørge for at alle elever og ansatte på skolen er bekendt med antimobbepolitiknog arbejder med den. Alle lærere og andre relevante personer skal have en opdateret viden om mobning. Ledelsen skal yde konstruktiv, aktiv støtte til de forskellige teams og enkelte medarbejdere, der møder mobbeproblematikken i deres arbejde.

Reaktioner og sanktioner

Skolens officielle reaktion, hvor mobning er konstateret, skal være hensigtsmæssig og proportional. Der iværksættes en handlingsplan inden for 10 arbejdsdage efter mobning er konstateret. Planen har til formål at de berørte parter forstår konsekvenserne af mobning gennem iværksættelse af relevante indsatser.

Der kan laves konfliktmægling, hvis mobbeofret og mobberen ønsker det.
Hvis der er behov for egentlige sanktioner, anvendes sanktionerne i skolens studie- og ordensregler.

Klageadgang

Der kan gøres indsigelse mod skolens behandling af mobbesager til skolens rektor.

Hvis skolen ikke reagerer på henvendelser om mobning af elever, kan der klages til Den nationale klageinstans for mobning på [email protected]

Endelig kan der klages over skolens afgørelser, se skolens studie- og ordensregler.