FRAVÆRSREGLER

 

Formål

Rungsteds Gymnasiums fraværsregler skal bidrage til:

 • At skolens fraværspolitik skal være klar, kendt og tydelig – både for medarbejdere, elever og forældre
 • En så høj gennemførselsprocent som muligt
 • At eleverne bliver bevidste om, at de går glip af læring ved fravær
 • En opmærksomhed på at uddannelse og faglige fællesskaber forpligter
 • En tidlig indsats over for 1.g-eleverne med henblik på fastholde gode studievaner og studiekompetencer fra starten af gymnasieforløbet.

Overordnet fraværspolitik

Rungsted Gymnasium har en meget simpel og klar fraværspolitik:

Som udgangspunkt skal alle elever møde op til undervisningen, lave alle skriftlige opgaver og deltage i alle læringsaktiviteter og vejledning. Eleverne skal passe deres arbejde med at tilegne sig viden og kompetencer.

Ambitionen er således 0 % fravær – både fysisk og skriftligt – fordi undervisningen og den faglige progression i fagene er tilrettelagt på elevernes tilstedeværelse, og at eleven afleverer de stillede opgaver rettidigt.

Registrering af almindeligt fravær

 • Almindeligt fravær skal registreres i skolens studieadministrative system (Lectio) straks ved begyndelsen af modulet/aktiviteten.
 • Er eleven ikke tilstede i et modul benyttes ”Fravær 100 %”.
 • Kommer eleven for sent til modulet benyttes ”Fravær 100”.
 • ”Fravær 50%” eller ”fravær 0%” benyttes ikke.
 • Eleven angiver selv fraværsårsager i Lectio ved at benytte de prædefinerede valgmuligheder.
 • Eleven skal ligeledes selv angive deltagelse elevrådsmøder, møder i faste råd mv. I Lectio angives dette som ”Elevrelaterede aktiviteter” jævnfør denne bekendtgørelse. 

Registrering af skriftligt fravær

 • Ifølge Lectioreglerne skal skriftlige afleveringer være planlagt og lagt ind i Lectio pr. 1.9 for efterårssemestret og 15.1 for forårssemestret.
 • Alle skriftlige afleveringer skal føres ind med fordybelsestid (også små opgaver, oversættelser, genafleveringer mm). Dog kan der forekomme skriftlighedsøvelser eller lignende, som kan registreres som 0 timer fordi det ikke er en del af fordybelsestiden.
 • Skriftlige afleveringer skal registreres straks efter afleveringsfristen af læreren i Lectio. Ved elektronisk aflevering sker dette automatisk.
 • Er opgaven afleveret rettidigt benyttes ”Afleveret – Fravær 0 %”.
 • Er ikke opgaven ikke afleveret benyttes ”Ikke afleveret – Fravær 100 %”.
 • Afleveres opgaven efter afleveringsfristen vil den fremstå i Lectio som ”Afleveret – Fravær 100 %”.
 • ”Afleveret – Fr. 50 %” benyttes ikke.
 • Er opgaven mangelfuld må karakteren/vurderingen i stedet afspejle dette. Hvis en elev afleverer en blank besvarelse, regnes denne som ikke-afleveret.

Tidlig indsats

For at vores elever kommer godt fra start og får gode studievaner, arbejder vi fokuseret på en tidlig indsats. Den udmønter vi gennem nedenstående tiltag:

Tidlig indsats ved fysisk fravær i form af individuelle samtaler med klasseleder og vejledningscenter.
Tidlig indsats ved skriftligt fravær i form af opfølgning første gang en elev udebliver eller ikke afleverer en opgave ved faglæreren og/eller klasselederen.
Klare regler for, hvornår vi indkalder elever til samtale, og hvornår vi sender orienteringsbreve/advarsler ud.
Orientering om årsnorm, skema i Lectio, aflyste timer, fraværspolitik og konsekvenser ved for højt fravær sker allerede til velkomstmødet i juni
Fraværspolitikken gennemgås af klasselederne for klasserne i løbet af den første uge.
Tidlig indsats for elever, der af forskellige årsager, har problemer med fremmøde eller at få afleveret de skriftlige opgaver, eleverne skal dog selv henvende sig til klasseleder, studievejleder eller rektor.

Sanktioner ved for højt fravær

Gennem hele skoleåret vil der løbende blive holdt øje med elevernes fysiske og skriftlige fravær.

Bliver fraværet for højt udløser det som udgangspunkt følgende tiltag:

Et bekymringsbrev
Skriftlig advarsel
Skolen kan iværksætte passende sanktioner fx fratagelse af SU, fratagelse af eksamensretten i et eller flere fag, allerede ved 2. advarsel.

Som yderste konsekvens af for meget fravær kan eleven bortvises fra skolen.

Skolen kan tage individuelle hensyn efter forudgående aftaler med elever, hvis der er særlige forhold gældende.

Har en elev meget højt fysisk eller skriftlig fravær i et enkelt fag, kan sanktionen blive at eleven fratages eksamensretten i det enkelte fag – det kan være enten retten til at gå til skriftlig eller mundtlig eksamen eller begge dele.

FRITAGELSE FRA IDRÆT