LECTIO

 

Formål

Lectio-reglerne er lavet for at sikre smidig og hensigtsmæssig planlægning af hverdagen for elever og lærere.

Fravær

Almindeligt fravær skal registreres i Lectio når modulet/aktiviteten påbegyndes. Der registreres fravær for hele modulet jf. skolens studie- og ordensregler.

Studieplan og undervisningsbeskrivelse

Intenderet plan (afleveringsdatoer) for skriftlige afleveringer for 2. og 3.g skal være lagt ind pr. 1/9 for efterårssemestret og 15/1 for forårssemestret. For 1.g skal den intenderede plan (afleveringsdatoer) for skriftlige afleveringer være lagt ind senest 1/12. Planen koordineres med teamets øvrige lærere.

Planen kan løbende og i dialog med eleverne ændres.

Ved afslutningen af undervisningen gennemgås undervisningsbeskrivelsen sammen med eleverne, så eleverne er helt sikre på eksamensgrundlaget.

Lektier

Almindelige lektier skal lægges ind senest kl. 16:00 to dage før afholdelse af modulet. Eventuelle ændringer skal foretages senest kl. 16:00 dagen før afholdelse af modulet. Lektier til mandag skal lægges ind fredag kl. 16:00.

Lektier til dagen efter en ferie skal lægges ind senest dagen før ferien begynder (sommerferien er en undtagelse).

Skriftlige opgaver/afleveringer

Alle skriftlige afleveringer skal føres ind med fordybelsestid (også små opgaver, oversættelser, genafleveringer mm).

Ved opgaver på minimum fire elevtimer/fordybelsestimer skal opgaveformuleringen være lagt ind, så eleven har minimum to uger til besvarelse af opgaven. Ved andre opgaver skal opgaveformuleringen lægges ind, så eleven har mindst en uge til besvarelse af opgaven.

Ved små skriftlighedsøvelser eller lignende, hvor der ikke tildeles fordybelsestid, registreres disse som 0 timer.

Opgaver skal som udgangspunkt afleveres elektronisk. Hvis der er særlige faglige grunde til det, kan en lærer dog kræve, at en opgave afleveres på print. Hvis opgaver afleveres på print, skal læreren senest en uge efter afleveringsfristen registrere afleveringen på Lectio. En lærer kan ud over den almindelige aflevering forlange, at eleverne sender deres opgave til Urkund.

Læreren er forpligtet til at lære eleverne om elektroniske formater, der er hensigtsmæssige i forhold til eksamen.

Evalueringen af det skriftlige arbejde bør være afsluttet inden for to uger efter afleveringsfrist og helst før næste aflevering. Hvis dette ikke er tilfældet eller der er andre særlige forhold, skal læreren meddele, hvornår evalueringen afsluttes.

Med mindre der er indgået aftale om ændret afleveringsdato, vil for sent afleverede opgaver blive regnet med i det skriftlige fravær. Afleveres opgaven senere skal fraværet ikke ændres, men status ændret til ’afleveret’. Eleven får en mere minimalistisk feedback for den opgave, der afleveres for sent. Opgaveafleveringen kan ikke lukkes, sådan at eleven ikke kan aflevere en for sen opgave, idet skolen sanktionerer på skriftligt fravær.

Det er elevens ansvar at aflevere opgaverne i det af læreren krævede format (fx pdf). Hvis der afleveres i et format, som ikke kan åbnes, regnes opgaven for ikke-afleveret og tæller med i det skriftlige fravær.

Hvad bruger vi ikke Lectio til?

På Rungsted Gymnasium bruger vi ikke Lectios kommunikationsfunktioner (fritekstfelter), da disse funktioner ikke er sikre nok til at fx oplysninger om elevers sygdom, trivsel og sociale forhold må registreres der. Vi benytter i stedet e-mail til at kommunikere om den slags. Alle medarbejdere og elever har en mail koblet til gymnasiet i Office 365.

I Lectios kommunikationsfunktioner (fritekstfelter) skriver vi kun helt kortfattede, ikke-fortrolige personrelaterede oplysninger, fx ”møde afholdt”, ”fravær drøftet”, mv.

Fordi funktionerne ikke er sikre nok, benytter vi ikke den mulighed, der er for at skrive en studievejleder- og administrativ note og vi opbevarer heller ikke egentlige elevsager i Lectio. Det opbevarer vi i det elektroniske arkivsystem Docunote (ESDH) som både ledelse, administration og vejledningscenter har adgang til og uddannelse i.

DocuNote (ESDH) og de deri oprettede elevmapper benyttes til alle sager i studievejledning, sanktionssager, lægeerklæringer og SU- og SPS-ansøgninger.

På skolens hjemmeside under fanen ”sikker kommunikation med Rungsted Gymnasium” kan elever, værger og medarbejdere og udefrakommende se, at vi opfordrer til kun at kommunikere om helt få ting via Lectio. Fraværsmeldingen kan benyttes under forudsætning af, at man kun bruger de prædefinerede valgmuligheder (som er ”Andet”, ”Kom for sent”, Skolerelaterede aktiviteter”, ”Private forhold”, ”Sygdom”). Eleverne og forældre opfordres til ikke at uddybe fraværet i fritekstfeltet, idet skolen ikke svarer her. I stedet opfordres de til at skrive en mail til gymnasiet.

Fortrolighed omkring oplysninger i Lectio

Vi understreger meget klart overfor alle medarbejdere, at man naturligvis ikke må bruge sin Lectio-adgang til at tilgå oplysninger, som man ikke har en tjenstlig årsag til at kende. Dette kunne fx være karakterer for andre klasser end ens egne, CPR-numre eller oplysninger om afgåede elever.

Anonymisering i Lectio

Det er muligt, at skjule muligheden for at finde enkeltpersoner, som har tilknytning til Rungsted Gymnasium via Lectio, idet der er givet mulighed for at pseudonymisere/anonymisere navne. Alle som ønsker deres navn fjernet fra Lectio, kan bede skolens administration om at anonymisere navnet. Alle med stamdatarettigheder til Lectio kan fortsat se/fremsøge enkeltpersoner i systemet.